PHIẾU KHẢO SÁT VỀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LL&PPDH BM TIẾNG ANH KHÓA QH 2014 (Dành cho nhà tuyển dụng) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội