NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ