[Infographic] Điểm mới Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Điểm mới Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm

So với Quy định số 102-QĐ/TW ngày 28/8/2018 và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, quy định mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về tình tiết tăng nặng mức kỷ luật đối với đảng viên; tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật đối với đảng viên; trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn kỷ luật,… cụ thể như sau: