Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2016

CÔNG ĐOÀN ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI

      CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /CĐĐHNN

V/v Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2016

             Hà Nội,  ngày  06  tháng 12 năm 2016

           HƯỚNG DẪN

          Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

 trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động năm 2016

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động từ năm 1989, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã cụ thể hóa thành phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong ngành giáo dục. Trải qua hơn 25 năm, phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” tiếp tục có sức lan tỏa, ngày càng có chiều sâu, phát huy được phẩm chất tốt đẹp và tiềm năng to lớn của nữ cán bộ, nhà giáo và lao động (CBNGLĐ) trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, ngày càng khẳng định được vị thế của đội ngũ nữ CBNGLĐ trong sự nghiệp trồng người.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao vai trò của đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo và lao động trong thời kỳ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và hội nhập quốc tế, thực hiện Hướng dẫn số 68 /CĐĐHQGHN ngày 28/11/2016 của Công đoàn ĐHQGHN, Công đoàn Trường hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2016, cụ thể như sau:

 1. MỤC TIÊU CỦA PHONG TRÀO
 2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong nữ CBNGLĐ trong toàn ngành Giáo dục ở các cơ quan, đơn vị, trường học; nâng cao chất lượng của phong trào thi đua, gắn với tuyên truyền giáo dục về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 3. Vận động nữ CBNGLĐ chủ động, tích cực học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp; đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý, nghiên cứu khoa học, sử dụng sản phẩm khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả; tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn về trình độ và năng lực nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ ngành Giáo dục.
 4. Vận động nữ CBNGLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và xã hội; xây dựng tập thể, đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh và gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 5. Xây dựng người phụ nữ ngành Giáo dục theo 5 tiêu chí: “Yêu nước; Có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt công tác được giao; Có sức khỏe; Có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu; Quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, giản dị và thanh danh của nhà giáo.
 6. NỘI DUNG PHONG TRÀO
 7. Thi đua giảng dạy và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả; đoàn kết xây dựng nhà trường, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.
 8. Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 9. Gương mẫu, tích cực thực hiện những chủ trương đổi mới của Ngành; chủ động tham gia đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ở tất các các cấp học, bậc học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.
 10. Chủ động, tích cực tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, công tác xã hội hóa giáo dục, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ giáo dục ở miền núi, vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, có trách nhiệm với cộng đồng.
 11. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, có kỹ năng chăm sóc gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi; xây dựng gia đình với chuẩn mực bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Chiến lược gia đình Việt Nam; tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS; xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, khu dân cư văn hóa.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 22/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tuyên truyền phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” của ngành, các bài học kinh nghiệm, các tấm gương điển hình của phong trào trong thời gian qua, đồng thời lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 2. Động viên nữ CBNGLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ, đạt chuẩn giáo viên các cấp học và chuẩn cán bộ quản lý; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, tham gia các hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, hiệu quả, có giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để chị em sẵn sàng tham gia công tác quản lý đơn vị; phối hợp với các cơ quan truyền thông, giới thiệu các gương nữ tiêu biểu và tập thể nữ điển hình trong thực hiện phong trào; tăng cường tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, thực hiện nghiêm túc chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, cơ sở giáo dục; xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa.
 3. Các cấp công đoàn cần chủ động tham gia với chính quyền đảm bảo việc làm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tạo thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nữ CBNGLĐ. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ đồng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, chống các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người phụ nữ. Phát hiện và kiến nghị sửa đổi những bất hợp lý, những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBNGLĐ.
 4. Phát hiện, giới thiệu nữ  CBNGLĐ ưu tú cho Đảng, chính quyền xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng, tham gia cấp ủy, bộ máy lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp, phấn đấu đến năm 2020, mỗi cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục có ít nhất 01 cán bộ nữ tham gia lãnh đạo đơn vị và phấn đấu tăng tỉ lệ nữ giữ cương vị thủ trưởng các đơn vị.
 5. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp công đoàn, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ và tổ chức triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc trưởng – Đảm việc nhà”, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công.
 6. Các cấp công đoàn cần cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ sở, của đơn vị, trường học; tiếp tục đưa phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Đồng thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến.
 7. TIÊU CHUẨN THI ĐUA
 8. Đối với cá nhân
 9. Hàng năm đều đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.
 10. Tổ chức tốt cuộc sống, làm tốt trách nhiệm với gia đình; xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
 11. Tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn, do Công đoàn phụ trách giới thiệu
 12. Đối với tập thể
 13. Không có nữ CBNGLĐ vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không có người vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
 14. Có từ 85% nữ CBNGLĐ trở lên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”các cấp.
 15. Có nhiều hoạt động phong phú, phù hợp dành cho cán bộ nữ.
 16. Số lượng
 17. Tập thể:

– Do văn phòng công đoàn đề xuất Ban thi đua khen thưởng và Ban thường vụ Công đoàn Trường hiệp y.

 1. Cá nhân: Theo chỉ tiêu phân bổ (Có danh sách kèm theo). Các đơn vị giới thiệu danh sách lên Công đoàn Trường phải theo đúng tiêu chuẩn, số lượng, đảm bảo được sự khuyến khích động viên cán bộ nữ.

Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên, đặc biệt tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2016 tại đơn vị và gửi danh sách các cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2016 về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 16 tháng 12 năm 2016 theo tiêu chuẩn trên và gửi bản mềm về địa chỉ haidoan.ulis@gmail.com. Hết thời hạn nêu trên nếu đơn vị nào không gửi về, Công đoàn Trường coi như đơn vị đó không đề xuất và chuyển chỉ tiêu cho đơn vị khác.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Nơi nhận:

– Các đơn vị trực thuộc ;

– Lư­u VPCĐ.

TM.  BAN TH­ƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Đoàn