Hướng dẫn đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng trong Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng trong Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bản này tổng hợp các hướng dẫn gồm: (i) hướng dẫn ĐHQGHN, các trường trung học phổ thông (THPT) thuộc ĐHQGHN thực hiện đánh giá chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng (ĐGCL) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và/hoặc của các tổ chức kiểm định chất lượng (KĐCL) khu vực/quốc tế; (ii) hướng dẫn các đơn vị đào tạo (trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, viện nghiên cứu) thực hiện KĐCL, ĐGCL đồng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng định hướng chuẩn khu vực/quốc tế của ĐHQGHN; (iii) hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá giữa chu kỳ KĐCL, thực hiện cải tiến chất lượng đơn vị và CTĐT sau ĐGCL/KĐCL.

 

Tải xuống: