Họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

Designing an English oral communication course for undergraduate business administration students at a university in Northern Vietnam (Thiết kế khóa học giao tiếp nói tiếng Anh cho sinh viên Quản trị Kinh doanh tại một trường đại học ở miền Bắc Việt Nam)