Hội thảo khoa học “05 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức” của ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo khoa học “05 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức” của ĐHQGHN