GS. TS. Nguyễn Hòa – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

GS. TS. Nguyễn Hòa – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

GS Nguyễn Hòa, tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh tại trường ĐHSPNN Hà Nội, ngành Ngôn ngữ học tại ĐH Tổng Hợp Hà Nội, có học vị thạc sĩ từ trường ĐH Canberra, Úc, và học vị tiến sĩ từ trường ĐH KH và XHNV – ĐHQG Hà Nội. Từ năm 1995 đến 2012, ông là trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học, và từ năm 1999 đến 2003 là trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh-Mỹ, trường ĐHNN-ĐHQGHN. Từ năm 2003 đến năm 2008, ông là Phó Hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHQGHN, và là Hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHQGHN từ năm 2008 đến hết tháng 1 năm 2016.

Hiện nay ông Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHNN-ĐHQGHN và Chủ tịch hội Giảng dạy và Nghiên cứu tiếng Anh Việt Nam.

Ông được phong PGS năm 2003, và GS năm 2007.

  1. Liên hệ

– Tel: 0912311569

– E-mail: hoadoe@yahoo.com and nghoa1956@gmail.com

  1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học, phân tích diễn ngôn, ngữ nghĩa học, ngữ pháp, giáo dục ngoại ngữ.

  1. Đề tài nghiên cứu

Lý luận Phân tích diễn ngôn và dạy viết tiểu luận (Cấp ĐHQGHN- 2004); Phân tích diễn ngôn phê phán: Lí luận và phương pháp (Cấp ĐHQGHN – 2008); Nghiên cứu xây dựng định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 (Cấp Bộ GD và ĐT – 2014); Nghiên cứu xây dựng định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2, (Cấp Bộ GD và ĐT – 2015); Nghiên cứu xây dựng định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3, (Cấp Bộ GD và ĐT – 2017);  Nghiên cứu xây dựng định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1 (Cấp Bộ GD và ĐT – 2017); Biên soạn khung chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh bậc trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ (Cấp Bộ GD và ĐT – 2011); Xây dựng ngân hàng đề thi neo (15 đề thi, định dạng đáng giá NLNN bậc 3-5, 2, và 3 dùng cho học sinh phổ thông, (Cấp Bộ GD và ĐT – 2017).

  1. Công bố chính

Các công trình chính đã hoàn thành là 2 cuốn chuyên khảo Phân tích diễn ngôn: lý luận và phương pháp, và phân tích diễn ngôn phê phán; Lý luận và phương pháp

3 giáo trình đại học: nhập môn phân tích diễn ngôn (Nxb ĐHQGHN – 2003/2008), ngữ nghĩa học tiếng Anh, (Nxb ĐHQGHN – 2006) và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh ( Đồng tác giả Nxb Văn hóa – 2003).

Và nhiều bài báo trên tạp chí Ngôn ngữ, và Nghiên cứu Nước ngoài (ĐHNN-ĐHQGHN), và báo cáo tại một số hội thảo trong và ngoài nước.