(Clip 7) Giá trị cốt lõi mà bộ hồ sợ TH-TT mang lại cho sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội