77 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2022) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

77 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2022)

Ngày 15/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-TTg về Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam, theo đó, lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam.”

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Kể từ đó, ngày 23 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra ngày càng đi vào nền nếp, các cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, nhất là trong công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, thời cơ, thách thức đan xen, cùng với đó Luật Thanh tra (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 14/11/22, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 với nhiều quy định mới, thanh tra ngành giáo dục nói chung, các cán bộ đang làm công tác thanh tra và pháp chế tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN nói riêng đang không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức công vụ để hướng tới xây dựng lực lượng chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành thắng lợi sứ mệnh to lớn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phòng Thanh tra và Pháp chế