03 Hướng dẫn về công tác HTPT – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

03 Hướng dẫn về công tác HTPT

  1. Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ LHS [LINK]
  2. Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ CGNN [LINK]
  3. Hướng dẫn tổ chức hội thảo quốc tế [LINK]