TUẦN 41, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/04/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 41, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/04/2020

THỨ HAI, 06/4/2020

 

8:00 – 9:30, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

14:00  – 15:30, tại Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị và Trưởng tổ bảo vệ.

Thành phần tham dự: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Ngô Tuấn Anh (P.QT).

THỨ BA, 07/4/2020

 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Thị Khánh Linh (TT. CNTT-TT&HL).

THỨ TƯ, 08/04/2020

 

8:00 – 10:30, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 4 năm 2020

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm; Hiệu trưởng các Trường: THPT CNN, THCSNN; Trưởng các khoa: Sau đại học, ĐT&BDNN.

THỨ NĂM, 09/04/2020

 

8:30 – 10:00, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của Hiệu trưởng) và khách mời.

THỨ SÁU, 10/04/2020

 

8:30  – 10:00, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp với Ban Giám Hiệu Trường THPT CNN & Trường THCS NN.

Thành phần tham dự: bà Hà Lê Kim Anh (P.ĐT).