TUẦN 09, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 09, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020

Subscribe to our newsletter!

THỨ HAI, 24/8/2020

 

9:00 – 10:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám đốc TT. Thông tin – Thư viện ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ban Giám đốc TT.CNTT-TT&HL; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, Đoàn TN.

14:00 – 15:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trường Đại học Giáo dục về công tác phục vụ giảng đường, lớp học tại giảng đường B2.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.QT); Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL); đại diện lãnh đạo Trường ĐH Giáo dục.

20:30 – 10:00 tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa.

THỨ BA, 25/8/2020

 

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Giám đốc đại diện tổ chức JUMP Hàn Quốc về Chương trình tình nguyện giáo dục Hyundai Jump School.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Đỗ Minh Hoàng, Bùi Thúy Nga (P.HTPT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN) và giảng viên Khoa Hàn Quốc (phiên dịch).

14:00- 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Tổ Thư ký xây dựng Dự án ULIS tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT); Cao Văn Đông (P.HCTH); Nguyễn Thị Thảo (P.KHTC); Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL).

THỨ TƯ, 26/8/2020

 

8:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, TT.ĐBCL, TT.KT, TT.CNTT-TT&HL.

(TT.CNTT-TT&HL chuẩn bị thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến)

14:00 – 16:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên.

THỨ NĂM, 27/8/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trung tâm ĐBCL.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ TT.ĐBCL, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Ban Giám hiệu Trường THCS NN về phát triển một số khóa học cho học sinh Trường THCS NN.

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu Trường THCS NN, bà Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT) và giảng viên được mời.

9:30 – 11:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trưởng Khoa SĐH về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

9:30 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp về kế hoạch đánh giá ngoài CTĐT ngành Ngôn ngữ Ả Rập theo Bộ tiêu chuẩn của AUN.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT.ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL, Phòng HCTH, Phòng KHTC, Phòng QT; các ông/bà: Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Lê Thị Khuyên (BM.Ả Rập) và nhóm viết báo cáo tự đánh giá.

14:00 – 15:30, tại Homies B3

Hiệu trưởng họp về việc sử dụng cơ sở vật chất cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, NCKH và khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh (P.QT); Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV); Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN, HSV). 

14:00 -15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm chuyên trách xây dựng chương trình hành động về công tác đào tạo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đào Thị Nga My (K.Nhật), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Lại Phương Thảo (Trường CNN), Ngô Thị Minh Thu (K.Nga).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp tổ giám sát việc thực hiện công tác đào tạo bậc sau đại học và hệ vừa làm vừa học (VB2) tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các/ông bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Lê Đình Lương (P.TT&PC), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL).

15:30 – 17:00, tại P.311, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp với Phòng KHCN & Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài về thực hiện Nghị quyết 19 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Phòng KHCN và Tạp chí NCNN.

THỨ SÁU, 28/8/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp Ban Tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn  Văn Đoàn, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Đoàn Ngọc Bích (K.ĐT&BDNN).

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp tổng kết việc kiểm tra tình hình quản lý trang thiết bị tại các đơn vị.

Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1204/QĐ-ĐHNN ngày 31/7/2020 của Hiệu trưởng.

14:00, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng thẩm định đề án mở CTĐT thạc sỹ theo hướng ứng dụng chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH) và các chuyên viên được mời.

14:00 – 15:30, tại Teams Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn công tác Văn thư Lưu trữ tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị; chuyên viên các phòng, trung tâm; giáo vụ các khoa đào tạo, bộ môn trực thuộc, trường THCS NN và THPT CNN.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC


  1. Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020: Xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức nhà nước năm 2020 Thành phần tham dự: các tiểu ban chấm thi tuyển và các ứng viên dự tuyển ngạch giáo viên, giáo viên THPT.
  2.   Từ 7:45 – 12:00, ngày 28/8/2020 tại P.301, 406, 410, A1: Xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức nhà nước năm 2020. Thành phần tham dự: các tiểu ban chấm thi tuyển và các ứng viên dự tuyển nghạch viên chức.