Thông báo về việc kiểm tra hoạt động của các cơ sở Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm học 2018-2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc kiểm tra hoạt động của các cơ sở Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm học 2018-2019

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Chương trình hoạt động của Uỷ Ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn ĐHNN, UBKT Công đoàn Trường thông báo nội dung và kế hoạch kiểm tra hoạt động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc năm học 2019 – 2020, như sau:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

  1. Công tác tổ chức

– Danh sách Đoàn viên công đoàn của đơn vị;

– Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn bộ phận: Số lượng, danh sách ủy viên Ban Chấp hành (ghi rõ chức vụ, phân công công việc từng ủy viên); Nề nếp sinh hoạt của BCH (kiểm tra qua hệ thống sổ sách, ghi chép);

  1. Hoạt động của công đoàn

2.1. Tình hình thực hiện các Quy chế; quy định, kế hoạch, chương trình hoạt động của CĐTT và công đoàn cấp trên.

2.2. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên.

2.3. Các hoạt động, phong trào nổi bật của cơ sở công đoàn tổ chức: Hoạt động văn thể; công tác nữ công; tham gia ủng hộ các quỹ, hoạt động từ thiện xã hội; các cuộc vận động thi đua như Văn phòng xanh-sạch-đẹp, Văn phòng không khói thuốc lá.v.v.

2.4. Việc phối hợp và tham gia các hoạt động chuyên môn của đơn vị:

–  Tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2018-2019 và kế hoạch tham gia triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020;

–  Tham gia xây dựng văn hóa công sở, văn hóa chất lượng .v.v.

2.5. Vai trò của công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ:

– Tham gia tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị;

– Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ;

– Công đoàn với công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyển dụng… của chính quyền

2.6. Vai trò của Công đoàn trong việc thực hành, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Cụ thể trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức học tập quán triệt Luật Công đoàn đến từng công đoàn viên; phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; vai trò giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

2.7. Công tác phát triển công đoàn viên:

– Số công đoàn viên mới được kết nạp  (tính từ tháng 08 năm 2018 đến thời điểm kiểm tra).

– Số công đoàn viên được giới thiệu xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam  (tính từ tháng 08 năm 2018 đến thời điểm kiểm tra).

2.8. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Cách thức xây dựng tiêu chí đánh giá và tổ chức thi đua, khen thưởng tại cơ sở, kết quả; các trường hợp xử lý kỷ luật.

2.9. Công tác tài chính, hành chính văn phòng.

– Các kế hoạch, chương trình hoạt động của Công đoàn

– Triển khai, thực hiện các văn bản, hướng dẫn, báo cáo…

– Công tác văn thư, lưu trữ (văn bản quy định, hướng dẫn, công văn đi đến)

– Công tác tài chính của các cơ sở công đoàn trực thuộc: công đoàn phí, các nguồn thu, chi…

  1. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo (Số lượng đơn thư? Số đơn thư đã/đang giải quyết?)
  2. Đánh giá chung kết quả, tình hình hoạt động: Tự đánh giá chung về những kết quả đạt được từ tháng 8 năm 2018 đến thời điểm kiểm tra. Những tồn tại cần khắc phục.
  3. Những kiến nghị đối với Công đoàn cấp trên.
  4. THÀNH PHẦN DỰ KIỂM TRA

– Công đoàn Trường: Đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn.

– Đại diện Ban Thanh tra nhân dân.

– Công đoàn trực thuộc: Đại diện lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn.

III.  LỊCH KIỂM TRA

Thường vụ Công đoàn Trường thông báo lịch kiểm tra các đơn vị trong năm học 2019-2020 (Phụ lục kèm theo).

Đề nghị các cơ sở công đoàn trực thuộc chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo các nội dung nêu tại mục I, trong phạm vi thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến thời gian kiểm tra và gửi về Văn phòng CĐ Trường trước ít nhất 3 ngày so với lịch kiểm tra tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi xin liên hệ với đ/c Trịnh Hải Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn Trường; email: tuanulis@gmail.com; điện thoại: 0902030942.

Trân trọng thông báo./.

Ke hoach UBKTCD 2019 ver12.9