Phân công công tác của BCH Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN khóa XIX (2017-2021) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phân công công tác của BCH Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN khóa XIX (2017-2021)

(Ban hành theo Quyết định số:29/QĐ-, ngày 26 tháng 12 năm 2017

của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN)

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn Trường khóa XIX, nhiệm kỳ 2017-2022 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban chấp hành như sau:

 1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

– Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể). Chủ tịch Công đoàn chịu trách nhiệm điều hành chung các công tác của Công đoàn.

– Mỗi UVBCH Công đoàn chịu trách nhiệm cụ thể trong một Ban đã được phân công.

– Trưởng các Ban của BCH Công đoàn mỗi quý báo cáo công tác của Ban mình phụ trách bằng văn bản cho Ban Thường vụ Công đoàn trước tuần thứ tư của mỗi quý.

– Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội một quý họp một lần vào đầu mỗi quý để xem xét việc thực hiện các công tác của quí trước và đề ra các công tác của quí sau.

– Ban Thường Vụ Công đoàn Trường một tháng họp một lần vào cuối mỗi tháng, căn cứ Chương trình công tác Quý do BCH xây dựng, xem xét việc thực hiện các công tác của tháng trước và đề ra các công tác của tháng sau.

– BCH Công đoàn gửi báo cáo công tác lên công đoàn ĐHQGHN mỗi quý một lần theo quy định.

– Ngoài các cuộc họp định kỳ, nếu có công tác đột xuất thì Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch (nếu Chủ tịch Công đoàn đi vắng) triệu tập họp Ban Thường Vụ, tùy mức độ cần thiết để giải quyết các công tác đột xuất.

 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

1.Ban Chấp hành Công đoàn:

 • Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Công đoàn trường và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.
 • Đại diện cho tập thể lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động trong Trường trước pháp luật.
 • Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là luật lao động, về tổ chức Công đoàn Việt Nam, luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn giúp đỡ công nhân viên chức lao động về các thủ tục xin gia nhập công đoàn, phát triển đoàn viên, duy trì sinh hoạt công đoàn bộ phận/Tổ công đoàn, làm tốt công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.
 • Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức tại cơ quan, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện kế hoạch hàng năm bảo đảm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải tiến lề lối làm việc, giảm phiền hà cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác, chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.
 • Thực hiện việc thu, chi, quản lý tài chính, theo sự phân cấp của Công đoàn trường.

2.Ban Thường vụ:

 • Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn. Ban Thường vụ có trách nhiệm thay mặt Ban Chấp hành chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành, điều hành hoạt động giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn: Chủ tịch Công đoàn.

–  Là người đứng đầu ban Chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Thường vụ. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường.

Đại diện cho tập thể cán bộ, viên chức và người lao động toàn đơn vị tham gia với tư cách đại biểu quyền lợi cho CBVCNLĐ trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá…Đại diện cho Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất, thảo luận với Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn Trường.

Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên Ban Chấp hành.

– Thay mặt BCH dự các kì họp và phối hợp với Lãnh đạo đơn vị, công đoàn cấp trên chỉ đạo các hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở và các hoạt động chuyên môn, phong trào như:  thi đua, lương/thưởng, kỷ luật, công tác kế hoạch, các chế độ chính sách, chủ tài khoản, quan hệ đối ngoại, nhân sự.

– Có trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động đến đoàn viên, có quyền yêu cầu cán bộ, đoàn viên trong đơn vị chấp hành tốt nghị quyết công đoàn. Tham gia ý kiến với lãnh đạo đơn vị (thay mặt BCH) về công tác chuyên môn và các chế độ chính sách đối với các đoàn viên thuộc quyền quản lý, xử lý công việc hằng ngày của công đoàn.

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn, Đảng ủy Trường ĐHNN – ĐHQGHN, BCH Công đoàn về mọi hoạt động của Công đoàn Trường.

– Tham gia các Hội đồng của Trường, tham gia với Trường về công tác quy hoạch, phát triển và công tác cán bộ theo quy  định của tổ chức Công đoàn.

– Trực tiếp phụ trách: Công tác nhân sự; tài chính; đối ngoại; thi đua khen thưởng, phụ trách Ban Tổ chức – Thi đua của Công đoàn Trường.

– Thực hiện định kỳ các báo cáo của Công đoàn Trường.

– Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động của Công đoàn.

– Tiếp nhận và giải quyết công văn của Công đoàn.

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh : Phó Chủ tịch công đoàn.

– Thay mặt cho BCH, tham gia các hoạt động chuyên môn, đoàn thể như chủ tịch (khi chủ tịch vắng mặt và được ủy quyền)

– Phụ trách công tác văn hóa, thể thao trong CBVCNLĐ trong Trường.

– Phụ trách Ban nữ công (Dựa theo quy chế hoạt động của Ban nữ công, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người), Ban Tuyên huấn – Văn thể của Công đoàn Trường.

– Theo dõi và chỉ đạo hoạt động công đoàn các đơn vị phòng ban, Trung tâm trực thuộc.

 1. Đồng chí Phạm Đức Trung : Phó Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân

– Thay mặt cho BCH, tham gia các hoạt động chuyên môn, đoàn thể như chủ tịch (khi chủ tịch vắng mặt và được ủy quyền)

– Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân thao chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

– Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục trong CBVCNLĐ trong Trường.

– Phụ trách công tác phát triển đoàn viên, công tác chuyên môn, Ban Chuyên môn của Công đoàn Trường.

– Theo dõi và chỉ đạo hoạt động công đoàn các khoa đào tạo trực thuộc Trường.

 1. Đồng chí Đoàn Thị Hồng Hải: Ủy viên Ban Thường vụ

– Có trách nhiệm cùng Chủ tịch và Phó Chủ tịch điều hành, xử lý các công việc thường ngày, thay mặt Chủ tịch và Phó Chủ tịch xử lý các công việc khi vắng mặt và được ủy quyền.

– Phụ trách Công tác thông tin, Ban Đời sống, chính sách của Công đoàn Trường.

– Chịu trách nhiệm quản lý tài sản Công đoàn, công tác Văn phòng Công đoàn.

 1. Đồng chí Trịnh Hải Tuấn: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

– Có trách nhiệm cùng Chủ tịch và Phó Chủ tịch điều hành, xử lý các công việc thường ngày, thay mặt Chủ tịch và Phó Chủ tịch xử lý các công việc khi vắng mặt và được ủy quyền.

– Chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn về công tác kiểm tra theo quy định của điều lệ Công đoàn.

– Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, hoạt động kiểm tra dưới sự chỉ đạo của BCH theo Nghị quyết và chỉ đạo của Uỷ ban kiểm tra cấp trên.

 1. Đồng chí Nguyễn Lan Hường:UVBCH, Trưởng ban Nữ công:
 • Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.
 • Tham mưu với BCH về thành lập Ban nữ công; Đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan đến lao động nữ.
 • Tham mưu với BCH để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong Nhà trường.
 • Triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm cho nữ lao động.
 • Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ đoàn viên ưu tú.

IV.CÁC BAN QUẦN CHÚNG:

 1. Ban Tổ chức, Thi đua (Trưởng ban: Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên: Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Đức Trung, Đoàn Thị Hồng Hải, Lê Văn Tuyển).
 2. Ban Nữ công (Trưởng ban: Nguyễn Thị Lan Hường, Phó Trưởng ban: Trần Mai Hương, Ủy viên: Đặng Thị Lan, , Nguyễn Ngọc Anh, Trần Hoàng Anh.)
 3. Ban Chuyên môn (Trưởng ban: Phạm Đức Trung, Ủy viên: Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Phương Nhung, Lê Xuân Thắng, Nguyễn Ngọc Anh.)
 4. Ban Tuyên huấn – Văn thể (Trưởng ban: Nguyễn Thị Thùy Linh, Ủy viên: Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Phương Nhung.)
 5. Ban Đời sống, chính sách (Trưởng ban: Trịnh Hải Tuấn, Ủy viên: Lê Văn Tuyển, Nguyễn Thị Thanh Vân, Đoàn Thị Hồng Hải).

 

 1. PHÂN CÔNG THEO DÕI CHỈ ĐẠO TỔ CÔNG ĐOÀN:

Ban chấp hành Công đoàn Trường phân công việc trực tiếp theo dõi chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức và hoạt động của các công đoàn bộ phận/tổ công đoàn, như sau:

 

STT Họ và tên Đơn vị phụ trách
1 Nguyễn Văn Đoàn – CĐ Phòng Chính trị – CTHSSV

– CĐ Phòng Tổ chức Cán bộ

– CĐ Khoa ĐT & BD NN

2 Nguyễn Thị Thùy Linh – CĐ THPT Chuyên Ngoại ngữ

– Văn phòng Công đoàn

3 Phạm Đức Trung – CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc

– CĐ Khoa NN&VH Đức

– CĐ Khoa NN&VH Hàn Quốc

4 Trịnh Hải Tuấn – CĐ Trung tâm CNTT – TT- HL

– CĐ Trung tâm Đảm bảo chất lượng

– CĐ Trung tâm Khảo thí

5 Đoàn Thị Hồng Hải – CĐ Phòng Hành chính – Tổng hợp

– CĐ Phòng Thanh tra Pháp chế

6 Lê Văn Tuyển – CĐ Phòng Kế hoạch -Tài chính

– CĐ Phòng Quản trị

7 Trần Thị Mai Hương – CĐ Khoa Tiếng Anh

– CĐ Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh

8 Nguyễn Ngọc Anh – CĐ Khoa NN&VH Nga
9 Nguyễn Thị Lan Hường – CĐ Phòng Đào tạo

– CĐ Phòng Hợp tác Phát triển

10 Trần Hoàng Anh – CĐ Phòng Khoa học – Công nghệ
11 Nguyễn Thị Thanh Vân – CĐ Trung tâm phát triển NL

– CĐ Trung tâm GDNN-NN & QTH

12 Lê Xuân Thắng – CĐ Khoa NN&VH Pháp
13 Nguyễn Phương Nhung – CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh
14 Nguyễn Linh Chi – CĐ Bộ môn NN&VH Ả Rập

– CĐ Khoa NN&VH Nhật Bản

15 Đặng Thị Lan – CĐ Bộ môn Tâm lý – Giáo dục

– CĐ Bộ môn NN&VH Việt Nam

 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, BCH công đoàn sẽ thảo luận và điều chỉnh cho phù hợp để thực hiện.