Danh sách BCH Công đoàn Trường khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách BCH Công đoàn Trường khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2022

STT Họ và tên Đơn vị công tác Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đoàn Phòng CT & CT HSSV Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Thùy Linh Trường THPT CNN Phó Chủ tịch
3 Phạm Đức Trung Khoa NN & VH Trung Quốc Phó Chủ tịch
4 Trịnh Hải Tuấn Trung tâm CNTT-TT-HL UV BTV
5 Đoàn Thị Hồng Hải VP Công đoàn UV BTV
6 Nguyễn Ngọc Anh Khoa NN & VH Nga UV BCH
7 Trần Hoàng Anh Phòng Khoa học Công nghệ UV BCH
8 Nguyễn Linh Chi BM NN & VH Ả Rập UV BCH
9 Trần Mai Hương Khoa Tiếng Anh UV BCH
10 Nguyễn Thị Lan Hường Phòng Đào tạo UV BCH
11 Đặng Thị Lan BM Tâm lí Giáo dục UV BCH
12 Nguyễn Phương Nhung Khoa Sư phạm Tiếng Anh UV BCH
13 Lê Xuân Thắng Khoa NN & VH Pháp UV BCH
14 Lê Văn Tuyển Phòng Kế hoạch Tài chính UV BCH
15 Nguyễn Thị Thanh Vân Trung tâm Phát triển nguồn lực UV BCH