[Giới thiệu] CLB Tổ chức sự kiện – CEO – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội