Yêu cầu công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholars và Giải thưởng Bảo Sơn về KHCN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội