V/v xin ý kiến đóng góp của CB,VC, NLĐ về Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V (2017-2022) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

V/v xin ý kiến đóng góp của CB,VC, NLĐ về Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V (2017-2022)

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)

 

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được sự đồng ý của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) và sự chỉ đạo của Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), hôm nay, Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ V. Nhiệm vụ của Đại hội là đánh giá toàn diện và sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ tư, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và thảo luận quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017  – 2022.

Phương châm của Đại hội: Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm.

Với ý thức trách nhiệm của mình trước những nhiệm vụ nặng nề trong giai đoạn phát triển mới của ĐHQGHN, trên tinh thần trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các công đoàn cơ cở, Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHNkhóa IV xin trình Đại hội V bản báo cáo gồm 2 phần với những nội dung sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHÓA IV (NHIỆM KỲ 2012 -2017)

 

 1. Đặc điểm tình hình
 2. Những thuận lợi
 • Công đoàn ĐHQGHNlà tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hiện chỉ đạo và quản lý 30 công đoàn cơ sở (CĐCS), với trên 3300 cán bộ công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, sự nghiệp đổi mới của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết của BCH Trung ương về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ; Đại hội lần thứ V của Đảng bộ ĐHQGHN; Đại hội lần thứ XIV CĐGDVN đã định hướng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn nói chung và Công đoàn ĐHQGHN nói riêng. Mô hình Đại học Quốc gia ngày càng phát triển và khẳng định, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. ĐHQGHN được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và giao cho quyền tự chủ cao, với nhiều ưu tiên đầu tư nhằm phát huy vị thế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) lớn nhất của cả nước. Sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước giao phó cho ĐHQGHN là: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, tầm nhìn 2030: Trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó, một số trường đại học, viện nghiên cứu thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế – xã hội mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến châu Á.
 • Đảng bộ ĐHQGHN là một Đảng bộ vững mạnh, có truyền thống đoàn kết và có kinh nghiệm lãnh đạo trong môi trường đào tạo và NCKH. ĐHQGHN đã tập hợp được một đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, những chuyên gia đầu ngành, trí tuệ và tâm huyết với quá trình xây dựng một Đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.
 • Công đoàn ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở công đoàn các trường thành viên có bề dày truyền thống, có kinh nghiệm và năng lực công tác công đoàn (trong đó có Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành lập từ năm 1958). Trong quá trình xây dựng Công đoàn ĐHQGHN, các CĐCS đã tạo dựng được phong cách chủ động, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và môi trường đồng thuận, ổn định, phát triển.
 • Công đoàn ĐHQGHN luôn nhận được sự giúp đỡ thường xuyên của Công đoàn GDVN và sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ ĐHQGHN; sự phối hợp của Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị. Công đoàn ĐHQGHN có mối quan hệ phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm khăng khít với Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn các Đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn các trường đại học lớn khác.
 1. Những khó khăn, thách thức
 • Trong những năm qua, tình hình chính trị trong và ngoài nước có nhiều biến động, các thế lực thù địch và các tổ chức phản động có nhiều động thái gây mất đoàn kết, mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, phần nào ảnh hưởng tới tâm tư của đội ngũ nhà giáo và người lao động (NGNLĐ).
 • Công đoàn ĐHQHN là Công đoàn cấp trên cơ sở, phụ trách nhiều đơn vị thành viên.Các CĐCS của ĐHQGHN có tính chất, tổ chức và đội ngũ khác nhau, nằm ở các vị trí địa lý không tập trung, rải rác ở nhiều địa bàn khác nhau, trình độ của NGNLĐ không đồng đều, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc cũng khác nhau do đó cũng có nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động.
 • Đội ngũ cán bộ Công đoàn ĐHQGHN phần lớn kiêm nhiệm, khối lượng công việc nhiều, chưa được đào tạo cơ bản về công tác Công đoàn, toàn hệ thống chỉ có 5 cán bộ chuyên trách văn phòng Công đoàn, so với nhiệm kỳ trước không tăng thêm về số lượng.
 1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Khóa IV Nhiệm kỳ 2012 – 2017
 2. Kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm

Trong nhiệm kỳ qua,dưới sự lãnh đạo của BCH Công đoàn GDVN và sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ ĐHQGHN, sự phối hợp của Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị, BCH công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và chương trình công tác do Đại hội IV Công đoàn ĐHQGHN đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

 1. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của đoàn viên Công đoàn, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn ĐHQGHN đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên và các chương trình, kế hoạch, chủ trương của ngành; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ năm học; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống; vận động triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành phát động; tuyên truyền chủ trương xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội…

Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Công đoàn ĐHQGHN đã phối hợp với Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN. Công đoàn ĐHQGHN và Công đoàn các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác từng năm nhằm cụ thể hoá chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, của ngành Giáo dục, của ĐHQGHN, cụ thể hoá các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Công đoàn GDVN.

Các CĐCS đã xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc thực thi pháp luật, nâng cao văn hoá nhà  giáo, giữ vững kỷ cương, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong  giáo dục, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN và đơn vị, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Những cuộc vận động lớn luôn được triển khai nhằm nêu cao vai trò tổ chức chính trị xã hội trong trường học. Công đoàn ĐHQGHN đã phát động nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng còn được thể hiện rõ nét trong việc tham gia của đội ngũ cán bộ công đoàn trong cấp ủy. Hầu hết các đồng chí Chủ tịch Công đoàn đều được bầu vào cấp ủy và tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN là ủy viên Ban Thường vụ CĐGDVN và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

Công tác tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao của nhiệm kỳ qua đã có nhiều thành công. Công đoàn ĐHQGHNđã chỉ đạo các đơn vị chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc xây dựng, thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tham gia điều chỉnh quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có trình độ cao đáp ứng cơ bản về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch.Năm năm qua, đã có gần 8000 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước và hơn 400 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài.Công tác tuyển dụng cán bộ tại các đơn vị được quan tâm đặc biệt. Những năm qua đã có nhiều chính sách đãi ngộ, tôn vinh, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao. Chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trẻ có công bố quốc tế đã góp phần tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học trẻ tích cực hơn trong nghiên cứu khoa học vàcông bố quốc tế. Nhiều đơn vị đã áp dụng chính sách động viên, hỗ trợ về thời gian, tài chính để tạo điều kiện cho cán bộ khoa học hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ và bổ sung các điều kiện để nhanh chóng đạt chuẩn các chức danh phó giáo sư (PGS), giáo sư (GS). Một số đơn vị đã áp dụng các chính sách lương và thăng tiến, khen thưởng, phụ cấp theo số lượng và hiệu quả công việc. Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 đã và đang được triển khai, góp phần quan trọng vào việc phát triển đội ngũ cán bộ của ĐHQGHN cả về số lượng và chất lượng theo yêu cầu phát triển ĐHQGHN trong giai đoạn mới. Với các cơ chế, chính sách phù hợp, đến nay, đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN đã có 1.879 người, trong đó có 1.728  giảng viên với 881 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, chiếm 47% tổng số cán bộ khoa học, đặc biệt tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ dưới 45 tuổi đạt 25%; trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế tỉ lệ cán bộ trình độ tiến sỹ cũng rất cao. Tổng số cán bộ khoa học có chức danhGS, PGS là 388 người, chiếm 20,6% tổng số cán bộ khoa học, cao hơn khoảng 3 lần so với tỉ lệ trung bình của cả nước. Tỉ lệ giảng viên tham gia giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh đạt 21% . Số lượng giảng viên có ít nhất 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín/sách chuyên khảo/năm cũng tăng nhanh. Tỉ lệ cán bộ quản lý hành chính sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc và giao tiếp ngày càng cao. Tỉ lệ giảng viên cơ hữu/sinh viên đạt 1/15, gần đạt tiêu chí của đại học nghiên cứu.Có thể nói đây là những con số khẳng định cho việc phát triển mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ của ĐHQGHN.

 1. Phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đại học Quốc gia Hà Nội và từng đơn vị

Hướng tới đạt chuẩn quốc tế là sứ mệnh, là trách nhiệm lớn lao của ĐHQGHN, để có thể đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự phát triển của đất nước. Mặc dầu, đây là một quá trình còn nhiều khó khăn khách quan và chủ quan. Trước tình hình đó, Công đoàn ĐHQGHNđã có nhiều hình thức tập hợp cán bộ, công đoàn viên xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận, hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau giữa các đơn vị, tham gia tạo dựng môi trường thúc đẩy, nuôi dưỡng sáng tạo, đổi mới góp phần củng cố sự ổn định và từng bước phát triển vững chắc của ĐHQGHN trong những năm đầu của thế kỷ XXI.

 Trong những năm qua, đáp ứng sự thay đổi lớn diễn ra theo thời gian và nhu cầu của đất nước và xã hội, ĐHQGHN và các đơn vị đều có những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc nhiệt huyết của NGNLĐ, và vai trò của tổ chức công đoàn lúc này được thể hiện rõ nét. Công đoàn các cấp đã chủ động và tích cực trong việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, viên chức, đề xuất các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, tham gia cùng với các cấp chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là những chủ trương lớn của ĐHQGHN và các đơn vị. Nhiều buổi tọa đàm đã được tổ chức, nhiều ý kiến của CBVC đã được ghi nhận và giải quyết, việc trao đổi giữa CBVC với đại diện Công đoàn cũng thẳng thắn, chân thành và hiệu quả hơn.

Công đoàn đã từng bước phát huy được vai trò là “chỗ dựa” tinh thần cho công cuộc đổi mới ở ĐHQGHN và các đơn vị; tham gia xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, thông tin lành mạnh; phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của cán bộ, viên chức tự giác, tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN nói chung và từng đơn vị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN (2011 – 2015) và các chủ trương đổi mới ở ĐHQGHN và các đơn vị, đặc biệt là đổi mới quản trị đại học, xây dựng và thực hiện văn hóa chất lượng, văn hóa công sở, phát triển thương hiệu và tinh thần cộng đồng ĐHQGHN, liên thông, liên kết, hợp tác và sử dụng các nguồn lực dùng chung, phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, kỷ cương nền nếp trong làm việc, giảng dạy và học tập.

Những năm qua, ĐHQGHN tiếp tục triển khai đề án xác định vị trí việc làm và tái cấu trúc các đơn vị, ít nhiều có sự thay đổi về nhân sự, tổ chức nên phần nào cũng có ảnh hưởng đến tâm tư của NGNLĐ. Công đoàn đã vào cuộc tham gia tháo gỡ khó khăn, giải tỏa những băn khoăn, lo lắng. Kết quả là đã không có biến động gì lớn xảy ra trong, các đơn vị có sự thay đổi đều ổn định và hoạt động hiệu quả.

Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn ĐHQGHN và các cơ sở đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc phát huy tinh thần dân chủ, tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị.

 1. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cán bộ công chức, đổi mới nội dung công tác vận động nữ cán bộ công chức, tăng cường các hoạt động phục vụ đời sống xã hội

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, vai trò của đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị, với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch để đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống của NGNLĐ.

Công đoàn đã tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các hoạt động thể thao, văn nghệ trên quy mô toàn ĐHQGHN. Công đoàn phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thể chất – Thể thao tổ chức thường niên các giải thể thao của cán bộ và sinh viên ĐHQGHN. Xây dựng đề án thành lập Hội Thể thao ĐHQGHN. Hai năm một lần Công đoàn tổ chức Hội diễn văn nghệ “Lời ca dâng Bác”. Đây là một nội dung quan trọng trong chương trình triển khai cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được cán bộ, công đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Hàng năm. Các CĐCS của ĐHQGHN đều có các chương trình hoạt động phong phú, thiết thực

Công đoàn phối hợp tốt với chính quyền trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và người lao động, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn  hoạt động đều và hiệu quả, đã tiến hành kiểm tra các đơn vị theo đúng kế hoạch để nắm bắt tình hình hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn các đơn vị để có hướng xử lý kịp thời.Tổ chức Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với Chính quyền tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ viên chức hàng  năm theo đúng Hướng dẫn của Chính quyền và Công đoàn ĐHQGHN. Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị thường xuyên được rà soát, sửa đổi trên cơ sở tình hình thực tế và các đề xuất hợp lý của NGNLĐ và đưa vào thực hiện sau khi được biểu quyết thông qua tại các Hội nghị CBVC. Công đoàn tham gia góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách, chế độ, quy chế liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NGNLĐ.

Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho các Công đoàn viên; Trong  nhiệm kỳ vừa qua, Công  đoàn đã kêu gọi quyên góp để ủng hộ các hoạt  động  xã hội, từ  thiện, đặc biệt trong đó quan tâm đến các công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo của các đơn vị. Trong 5 năm qua là có 62 công đoàn viên được nhận hỗ trợ 5 triệu/1 người, tổng số là 310.000.000 đồng. Hoạt động ý  nghĩa  đó đã góp phần khích  lệ, động viên rất lớn về mặt tinh thần tới các công đoàn viên và được các cơ sở ủng hộ, đánh giá cao. Công đoàn các cơ sở cũng thường xuyên quan tâm, động viên NGNLĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ĐHQGHN đã tích cực, chủ động triển khai quan tâm thường xuyên đến công tác từ thiện xã hội.Năm 2013Công đoàn ĐHQGHNđã ủng hộ 25 triệu đồngcho chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” cho ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động; ủng hộ “Ngân hàng Bò” do Hội Chữ Thập đỏ tổ chức với số tiền 15 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng xây dựng trường học cho giáo viên tỉnh Lào Cai và hỗ trợ chương trình: “Tri ân liệt sỹ” 5 triệu đồng.Năm 2014 Công đoàn ĐHQGHN đã ủng hộ 494.168.000 triệu đồngcho chương trình ủng hộ biển đảo  Hoàng Sa, Trường Sa do Tổng LĐLĐVN  và Công đoàn GDVN phát động; 10.000.000 triệu  đồng ủng hộ  Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” của Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Hà Nội; hỗ trợ 20.000.000 triệu đồng cho quỹ khuyến học Ngụy Như Kon Tum của tỉnh Kon Tum; 128.000.000 triệu cùng quần áo, đồ dùng (quy ra tiền mặt khoảng 798.800.000 đồng) ủng hộ cho học sinh hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Năm 2015 Công đoàn ĐHQGHN đã ủng hộ 90.000.000 triệu cùng quần áo, đồ dùng (quy ra tiền mặt khoảng 798.800.000 đồng) cho học sinh ba tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn. 200 triệu đồng cho đồng bào Quảng Ninh, 100 triệu cho Giáo dục Điện Biên vì thiệt hại về người, tài sản trong đợt mưa lũ. Năm 2016  đã ủng hộ 60.000.000 triệu đồng cùng quần áo, đồ dùng học tập (quy ra tiền mặt khoảng 260.000.000 đồng) cho học sinh 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Ủng hộ 20.000.000 triệu đồng cho đồng bào Phú Yên bị lũ lụt. Công đoàn ĐHQGHN cũng đã hoàn thành việc ủng hộ cho Quỹ mái ấm công đoàn với số tiền là 200.000.000 đồng. Các công đoàn cơ sở của ĐHQGHN cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện giá trị, ý nghĩa, được địa phương, nhân dân và công đoàn viên đánh giá cao.

Nhiệm kỳ vừa qua công tác nữ công có nhiều biến chuyển tích cực. Ban nữ công công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Với sự đầu tư và tạo điều kiện, tỉ lệ nữ cán bộ của ĐHQGHN đang có xu hướng tăng nhanh không chỉ về lượng mà còn về chất lượng. Có những đơn vị đào tạo tỉ lệ cán bộ nữ chiếm tới hơn 80%, trong đó rất nhiều nữ cán bộ đã có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư. Nhiều nữ cán bộ giữ những cương vị cao như Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm, Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm bộ môn. Hàng năm, với những đóng góp trong NCKH và đào tạo, nhiều giảng viên – nhà khoa học nữ của ĐHQGHN được bổ nhiệm chức danh GS và PGS.Số lượng GS, PGS là nữ tăng lên nhiều so với trước, tính đến năm 2016 đã có 104 nữ GS và PGS. Nhiều nhà khoa học nữ đạt được những giải thưởng khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, là tác giả chính có tên trong bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và các đề tài khoa học được cơ quan có thẩm quyền công nhận; Là tác giả chính của sản phẩm KH&CN đã được triển khai áp dụng có hiệu quả tại bộ, ngành,
địa phương.

Năm 2013, Ban Nữ công đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của Nữ trí thức trong sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô” với sự tham gia của các đại diện nữ trí thức trong và ngoài ĐHQGHN. Hội thảo đã khẳng định về vai trò, vị trí của Nữ trí thức và kêu gọi sự phấn đấu, đóng góp củanữ trí thức cho sự phát triển của ĐHQGHN nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Tháng 10/2014 Ban Nữ công tiếp tục phối hợp với Hội nữ Trí thức HN tổ chức giao lưu “Các thế hệ nữ trí thức Thủ đô tiêu biểu” và phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ĐHQGHN tổ chức trao giải thưởng và tôn vinh các nhà giáo, nhà khoa học nữ nhân 8/3 và 10/10, năm 2016 tổ chức Tọa đàm “Nữ trí thức với đào tạo và nghiên cứu phục vụ cộng đồng”  và trao giải thưởng cho các nhà khoa học nữ.  Năm 2017 tổ chức “Lễ trao thưởng và vinh danh nhà khoa học nữ tiềm năng”.  Các hoạt động này tạo được sự khích lệ và động viên rất lớn đối với nữ cán bộ.  Bên cạnh đó hàng loạt các hoạt động dành cho nữ cán bộ được tổ chức như các Tọa đàm và trao thưởng “Mẹ giỏi – con giỏi”, “Chia sẻ kinh nghiệm của nữ cán bộ trong công tác chuyên môn và gia đình”, Hội nghị “ Cán bộ nữ trong vai trò quản lý” và nhiều chương trình tham quan học tập kinh nghiệm khác.Các công đoàn cơ sở cũng tổ chức nhiều hoạt động cho nữ cán bộ vào các kỳ cuộc, qua đó động viên, chia sẻ, khích lệ nữ cán bộ có thêm nhiều quyết tâm phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Đội ngũ nữ cán bộ ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện phấn đấu và khẳng định tài năng. Nhiều đơn vị đào tạo tỉ lệ cán bộ nữ chiếm tới 80%, trong đó có nhiều GS, PGS. Nhiều nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học nữ làm trưởng nhóm, các đề tài khoa học, các công trình nghiên cứu do cán bộ nữ phụ trách cũng tăng lên đáng kể trong những năm qua.

 1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn ĐHQGHN vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò vị thế của công đoàn ĐHQGHN – Công đoàn cấp trên cơ sở trong Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đây là một trong những hoạt động công đoàn đã tập trung làm tốt trong nhiệm kỳ vừa qua. Các CĐCS đã thực hiện tốt các hướng dẫn, quy định, đặc biệt là các chương trình, kế hoạch hoạt động để thực hiện các Kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chủ trương lớn và các nội dung đổi mới ở ĐHQGHN.

Công đoàn đã triển khai theo Kết luận của BTV Đảng ủy ĐHQGHN, tập trung vào các hướng sau: Chuyển từ hoạt động chủ yếu mang tính phong trào sang hoạt động thường xuyên; chuyển từ hoạt động theo số lượng, dàn trải sang hoạt động có chọn lọc, theo thứ tự ưu tiên, chất lượng, hiệu quả, có mục tiêu và sản phẩm rõ ràng, hướng tới chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị; chuyển từ hoạt động theo bề nổi, hình thức sang hoạt động có chiều sâu, thiết thực, gắn với quyền lợi chính đáng của cán bộ, viên chức, trong đó có nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, chú trọng đảm bảo hài hòa giữa lợi ích tập thể với lợi ích và trách nhiệm cá nhân; chuyển từ hoạt động chủ yếu theo chỉ đạo từ cấp trên xuống sang hoạt động theo hướng phát huy sự sáng tạo theo đặc thù, thế mạnh của từng CĐCS, tăng cường liên thông, liên kết, hợp tác đa chiều giữa các cơ sở Công đoàn  trên cơ sở đảm bảo có sự chỉ đạo, định hướng của Công đoàn cấp trên; chuyển từ việc triển khai công tác chính trị tư tưởng theo phương thức truyền thống sang phương thức triển khai kết hợp truyền thống với hiện đại…

Công đoàn ĐHQGHN và các CĐCS luôn thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp. Mọi hoạt động của tổ chức công đoàn đều được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Ban Giám đốc. Đầu các năm học đều có chương trình  làm việc giữa Thường vụ Đảng ủy và Thường vụ Công đoàn để trao đổi về kế hoạch năm học, những tồn tại, khó khăn, các kiến nghị, đề xuất và chỉ đạo của Đảng ủy cho năm học mới.

Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp hiện nay đã tăng về số lượng, chất lượng và hoạt động quy củ hơn. Hàng năm, Công đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về chuyên môn nghiệp vụ công đoàn, về hoạt động nữ công, về công tác kiểm tra, công tác tài chính v.v…và tham gia các chương trình tâp huấn do công đoàn cấp trên tổ chức.

Việc thực hiện nề nếp sinh hoạt công đoàn được duy trì đều đặn, đúng quy định, BCH Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Hội nghị theo định kỳ 3 tháng/lần, họp Thường vụ 1 tháng/lần hoặc theo tình hình thực tế. Ban Thường vụ đã thực hiện tốt việc kiện toàn nhân sự chủ chốtkhi có những thay đổi về nhân sự do yêu cầu công tác. Công đoàn ĐHQGHN và các CĐCS đều có chương trình, kế hoạch hoạt động năm học và thực hiện đúng nghị quyết của Hội nghị BCH, công tác đánh giá xếp loại CĐCSđược thực hiện theo hướng dẫn, công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, văn bản hướng dẫn được chuẩn bị tốt và thực hiện đúng thời hạn.

Với vị thế là một đơn vị lớn trong hệ thống của Công đoàn GDVN, Công đoàn ĐHQGHN luôn nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động phối hợp với các đơn vị bạn và công đoàn Ngành, tổ chức các hoạt động quy mô, xứng tầm được các đơn vị bạn đánh giá cao. Các công đoàn cơ sở cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại cho công đoàn viên. Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV và ĐHKHTN thường xuyên tham gia hoạt động của Cụm công đoàn  5 trường Đại học khu vực Hà Nội (ĐHKHTN, ĐHKHXH&NV, ĐHXD, ĐHBKHN và ĐHKTQD) với những nội dung ý nghĩa, thiết thực.

UBKTCông đoàn ĐHQGHN đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt nam, góp phần giúp cho CĐCS thực hiện đúng Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các qui định của tổ chức công đoàn; hoàn thành tốt kế hoạch công tác kiểm tra đã đề ra trong nhiệm kỳ qua, các cuộc kiểm tra đều có kết luận cụ thể. Hoạt động của UBKT đã giúp cho BCH, BTV kiểm tra ở cấp mình và cấp dưới làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát của công đoàn, tham gia quản lý chính quyền cùng cấp, góp phần bảo vệ lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

Ban Thanh tra Nhân dân tại các đơn vị cũng phát huy được vai trò của mình, tuy nhiên cần được đấy mạnh hơn nữa để có thể làm tốt công tác giám sát nội bộ góp phần xây dựng đơn vị tốt hơn.

Công tác phát triển Đảng được thực hiện khá tốt tại các đơn vị.Công đoàn đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, giới thiệu cho Đảng nhiều công đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp.Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có gần 500 đảng viên mới là công đoàn viên được kết nạp.

 1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phấn đấu

(Được trình bày trong các bảng ở phần phụ lục)

III. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

3.1. Hạn chế, khuyết điểm

-Về cơ bản các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 đều đạt và vượt, tuy nhiên vẫn còn một số CĐCS vi phạm chính sách dân số.

– Công đoàn đã tham gia nhưng chưa thật sự hiệu quả trong công tác tạo dựng môi trường thúc đẩy, nuôi dưỡng sáng tạo, đổi mới, chưa có giải pháp hữu hiệu để động viên đoàn viên công đoàn tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của ĐHQGHN.

– Đội ngũ cán bộ công đoàn, cụ thể là BCH Công đoàn ĐHQGHN và một số cơ sở hoạt động chưa đồng đều, chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Kỹ năng hoạt động và kinh nghiệm công tác công đoàn còn hạn chế.

– Các ban chuyên môn của Công đoàn ĐHQGHN hoạt động chưa đồng đều, thiếu tính sáng tạo, chưa chủ động đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của BCH giao.

– Hoạt động đối ngoại với công đoàn các nước trong khu vực và trên thế giới chưa theo kịp quá trình hội nhập quốc tế của ngành giáo dục.

-Một số đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo không kịp thời, không đầy đủ, số liệu báo cáo chưa chính xác.

 • Nguyên nhân

Một là, việc dự báo, xây dựng một số chỉ tiêu Đại hội IV chưa sát với
thực tế …

hanà, đời sống kinh tế còn khó han, tác động đến tâm tư, tình cảm và trách nhiệm, ý thức của đội ngũ NGNLĐ. Chế độ, chính sách dành cho cán bộ công đoàn còn không ít bất cập, thiệt thòi nên không khuyến khích được những cán bộ giỏi tham gia làm công tác công đoàn.

Ba là, hầu hết đội ngũ cán bộ CĐCS và các công đoàn bộ phận đều là các bộ kiêm nhiệm; sự đổi mới tư duy trong đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp còn chậm. Công tác chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi chưa kịp thời, quyết liệt.

3.3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ĐHQGHN rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và mục tiêu đổi mới; Tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, lắng nghe và điều chỉnh kịp thời; các hoạt động phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và tình hình mới của đơn vị và của mỗi cán bộ, NGNLĐ.

Hai là, phát huy trí tuệ tập thể của BCH, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công đoàn; sâu sát với cơ sở; kịp thời nắm bắt nhân tố mới, mô hình hay, đẩy mạnh các hoạt động, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, thái độ bàng quang đối với cơ sở và cán bộ, NGNLĐ.

Ba là, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực, sáng tạo trong hoạt động công đoàn.

Bốn là, chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, chương trình công tác. Đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn.

Năm là: Có chế độ khen thưởng, kỷ luật kịp thời để động viên cán bộ, người lao động và chấn chỉnh các sai phạm, hạn chế trong công tác công đoàn.

 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn ĐHQGHN đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ  IV (2012-2017), có một số mục tiêu vượt mức, khẳng định được vai trò của một tổ chức Công đoàn ở Trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện đúng Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn. Hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN đã góp phần vào sự phát triển chung của ĐHQGHNtrong giai đoạn mới với sứ mệnh cao cả và tầm nhìn chiến lược. Các chương trình kế hoạch hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN đã đi đúng hướng, đáp ứng được những yêu cầu của tình hình thực tiễn, được Đảng ủy ĐHQGHN và Công đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, được các công đoàn cơ sở và các công đoàn viênđồng thuận và ủng hộ.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn ĐHQGHN đã được nhận nhiều cờ thi đua và bằng khen của TLĐLĐVN và Công đoàn GDVN.

Có được những thành công đó, trước hết là do sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của TLĐLĐVN, CĐGDVN, Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc ĐHQGHN, của các cấp ủy Đảng và Ban Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối hợp và ủng hộ, tạo điều kiện của các tổ chức chuyên môn đồng cấp và đặc biệt là sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và các công đoàn viên của ĐHQGHN.

  

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

KHÓA V (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)

 

 1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

Các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ V (2017 – 2022):

 • 100% đoàn viên công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách và pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Công đoàn các cấp.
 • 100% các CĐCSthực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ngành Giáo dục, Công đoàn GDVN và ĐHQGHN phát động.
 • 95% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.
 • 100% các CĐCS tham gia các phong trào xã hội, từ thiện.
 • Giới thiệu 500 công đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.
 1. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của đoàn viên Công đoàn. Tham gia xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ công chức, viên chức. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính xã hội rộng lớn

Công đoàn ĐHQGHN tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết,Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V và Đảng ủy các cấp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ĐHQGHN, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ NGNLĐ, tham gia xây dựng, phát triển đội ngũ NGNLĐ có đủ trình độ, năng lực đáp ứng những yêu cầu của giai đoạn mới. Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, mang tính xã hội rộng lớn và lan tỏa mạnh trong đội ngũ NGNLĐ, tạo động lực khích lệ NGNLĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị.

Giải pháp thực hiện:

Làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ,  tự giác, tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN nói chung và từng đơn vị

Công đoàn các cấp chủ động, tích cực trong việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, viên chức, đề xuất các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, tham gia cùng với các cấp chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là những chủ trương lớn của ĐHQGHN và các đơn vị.

CĐCS chủ động tham gia vào quá trình tuyển chọn, đề bạt, sắp xếp bố trí cán bộ, theo đúng quy định chung và yêu cầu của từng vị trí công tác, đảm bảo dân chủ, công khai, phát huy được năng lực chuyên môn, trí tuệ và nhân cách của từng cán bộ, chuyên viên trong đơn vị. Vận động cán bộ đoàn viên không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lập trường vững vàng trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, xây dựng đơn vị là một tập thể đoàn kết đồng thuận, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau, vì quyền lợi chung, vì lợi ích chính đáng của đoàn viên.

Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,  xây dựng “Nếp sống văn hoá, phát triển thương hiệu và tinh thần cộng đồng ĐHQGHN”. Các phong trào thi đua cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, thực tế và phù hợp với điều kiện thực tế của ĐHQGHN và các đơn vị.

Phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên ĐHQGHNtổ chức các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội trong ĐHQGHN. Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong làm việc, giảng dạy và học tập.

 1. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đây là nội dung quan trọng thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Phải làm sao để cán bộ, NGNLĐ tin tưởng, chia sẻ và cùng quyết tâm vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phải thật sự là tổ chức nói lên tiếng nói quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng của công đoàn viên trong mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Công đoàn phải tham gia xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, tin cậy, làm cơ sở để nuôi dưỡng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tự do học thuật, đồng thuận, kỷ cương và đặc biệt quan tâm đến các chính sách ưu đãi về thu nhập, tạo cơ hội thăng tiến và tôn vinh khen thưởng để cán bộ, NGNLĐ yên tâm cống hiến.

Giải pháp thực hiện:

Tổ chức Công đoàn phải luôn đi đầu và có tiếng nói trong mọi hoạt động để bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên.Các Công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai chương trình: Công đoàn tham gia xây dựng và giám sát triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai và tạo động lực phát triển của các đơn vị.

Công đoàn các cấp chủ động, tích cực trong việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, viên chức, đề xuất các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, tham gia cùng với các cấp chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc để cán bộ, NGNLĐ yên tâm, tin tưởng phục vụ và cống hiến.

Công đoàn quan tâm tham gia đóng góp, khai thác triệt để và hiệu quả các dịch vụ, tạo ra nhiều nguồn thu kinh phí hợp pháp, một mặt bổ sung cho ngân sách của đơn vị, một mặt tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Động viên cán bộ, NGNLĐ xác định rõ vị trí của Đại học Quốc gia – Trung tâm đại học lớn ở Thủ đô và cả nước để có sự phấn đấu, góp phần xây dựng, đồng thời có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và Đất nước.

Kêu gọi, động viên cán bộ công chức trong ĐHQG phát huy các mối quan hệ, hợp tác trong việc giới thiệu việc làm, hướng dẫn thực tập, trao đổi kinh nghiệm cho sinh viên thông qua các chương trình thực tập tại doanh nghiệp, tọa đàm, tư vấn nghề nghiệp, hưởng ứng sâu rộng phong trào hướng nghiệp,
khởi nghiệp.

Thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động lấy ý kiến đóng góp của các nhà giáo lão thành, các nhà khoa học, cán bộ viên chức về các kế hoạch, chính sách lớn của ĐHQGHN.

   Phát huy vai trò của chính cán bộ, NGNLĐ theo hướng công đoàn cơ sở tổ chức các CLB, các nhóm tình nguyện với sự tham gia của cán bộ, NGNLĐ tại đơn vị hoặc liên thông giữa các đơn vị trong ĐHQGHN để hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống, giúp đỡ nhau, giúp đỡ con em cán bộ nâng cao các kỹ năng, kiến thức, giới thiệu việc làm, ủng hộ và tạo điều kiện để đổi mới công tác hỗ trợ, phục vụ và dịch vụ sinh viên, người học trong ĐHQGHN.

 1. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn ĐHQGHN và các cơ sở; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tiếp tục phát huy cách tiếp cận, phương thức hoạt động của công đoàn: chuyển từ hoạt động theo số lượng, dàn trải sang hoạt động có chọn lọc, theo thứ tự ưu tiên, chất lượng, hiệu quả, có mục tiêu và sản phẩm rõ ràng, hướng tới trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị;Chuyển từ hoạt động theo bề nổi, hình thức sang hoạt động có chiều sâu, thiết thực, gắn với quyền lợi chính đáng của cán bộ, viên chức, trong đó có nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức;  Chuyển từ hoạt động chủ yếu theo chỉ đạo từ cấp trên xuống sang hoạt động theo hướng phát huy sự sáng tạo theo đặc thù, thế mạnh của từng công đoàn cơ sở; Tăng cường liên thông, liên kết, hợp tác đa chiều giữa các Công đoàn cơ sở trên cơ sở đảm bảo có sự chỉ đạo, định hướng của Công đoàn cấp trên; Chuyển từ hoạt động chủ yếu theo nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn sang hoạt động vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, vừa chủ động hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp bộ  công đoàn; Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt cấp cơ sở,và bộ phận.Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng Đảng.

Giải pháp thực hiện:

Thực hiện phân cấp phù hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao cho các công đoàn cơ sở trực thuộc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN đóng vai trò chỉ đạo, định hướng, giám sát hoạt động, trong đó tập trung vào 5 nội dung chủ yếu sau đây: xây dựng hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn, các nghị quyết, kết luận của Đảng ủyvà các chủ trương, quy định, quy chế của Ban Giám đốc ĐHQGHN; đồng thời tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và các chủ trương đổi mới ở ĐHQGHN; điều phối các hoạt động liên thông, liên kết, hợp tác giữa các công đoàn cơ sở trong và ngoài ĐHQGHN; trực tiếp triển khai một số hoạt động lớn có tính liên ngành, liên lĩnh vực, cần sự tham gia, phối hợp của nhiều đơn vị; tạo ra cơ hội và lựa chọn một hoặc một số công đoàn cơ sở để giao việc đăng cai, chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động cấp ĐHQGHN; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn; thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các công đoàn cơ sở trực thuộc; làm tốt công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn đảm bảo có tính định lượng cao, công bằng, khách quan.

Tăng cường xây dựng tổ chức và nêu cao vai trò của CĐCS, công đoàn bộ phận (các khoa, bộ môn trực thuộc trường) và tổ công đoàn, đặc biệt là tổ Công đoàn ở các bộ môn. Tập trung xây dựng tốt công đoàn ở các tổ bộ môn (thuộc Công đoàn các khoa), coi đây là tuyến  cơ sở trực tiếp triển khai các hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong Trường đại học, các Khoa
trực thuộc.

Duy trì và đẩy mạnh chế độ bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ công đoàn các cấp. Từng bước trẻ hóa và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn kế cận từ công đoàn bộ phận, CĐCS đến Công đoàn ĐHQGHN.

Đẩy mạnh và cải tiến công tác thông tin và truyền thông trong hoạt động công đoàn.Công tác này trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên vẫn cần phải quan tâm hơn nữa. Nâng cao chất lượng họp thường kỳ của Thường vụ, Ban chấp hành và giao ban với các chủ tịch CĐCS.

Triển khai hoạt động thường xuyên và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Uỷ bản Kiểm tra Công đoàn và các Ban chuyên môn.

Tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn các đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các Trường đại học trong hệ thống Công đoàn GDVN.

Công đoàn ĐHQGHNvà Công đoàn các trường thành viên tạo điều kiện thuận lợi và làm đúng chức năng bảo trợ cho Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN và Hội Cựu giáo chức các trường thành viên.

 1. Đẩy mạnh công tác nữ công, xây dựng các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao vị thế của nữ cán bộ trong các lĩnh vực như quản lý, chuyên môn, đời sống gia đình

Đội ngũ nữ cán bộ công chức chiếm hơn 50% trong tổng số cán bộ công chức toàn ĐHQGHN, vì vậy Công đoàn ĐHQGHN cần có các chương trình, kế hoạch, phong trào để động viên và tạo điều kiện cho nữ đoàn viên công đoàn tham gia công tác quản  lý, công tác NCKH và bồi dưỡng nâng cao trình độ; thực hiện các chương trình hành động đảm bảo quyền lợi và phát huy vai trò của nữ cán bộ công chức trong ĐHQGHN.

Giải pháp thực hiện:

Tham gia cùng chính quyền trong việc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ cạnh tranh và phát triển bình đẳng với nam giới, tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch, bồi dưỡng để cán bộ nữ có cơ hội trong việc nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao chức danh, học vị.

Hỗ trợ xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh của cán bộ nữ, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học nữ trong và ngoài ĐHQG để thu hút nữ trí thức tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài, dự án, ứng dụng trong giảng dạy và đời sống.

Tổ chức các chương trình hoạt động phù hợp với cán bộ nữ như giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái, gìn giữ gia đình và phấn đấu trong sự nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, phát huy những giải thưởng có tính động viên cao như “Mẹ giỏi – Con giỏi”, tìm các nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động thăm quan, học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ nữ.

Phối hợp cùng Ban VSTBPN tổ chức các chương trình tọa đàm, Lễ vinh danh, trao thưởng để phát huy thành tích của đội ngũ cán bộ nữ xuất sắc trong ĐHQGHN.

 1. Công tác kiểm tra

UBKT Công đoàn ĐHQGHN tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt nam, góp phần giúp cho CĐCS thực hiện đúng Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các qui định của tổ chức công đoàn, giúp cho BCH, BTV đồng cấp và cấp dưới làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát của công đoàn, tham gia quản lý chính quyền cùng cấp, góp phần bảo vệ lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên

Giải pháp thực hiện:

Tiếp tục phát huy thành tích của UBKT nhiệm kỳ trước, thực hiện công tác kiểm tra đủ, đúng và hiệu quả tại các công đoàn cơ sở.

Tham gia thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên.

 1. Công tác tài chính công đoàn

Công tác tài chính của Công đoàn ĐHQGHN và các công đoàn cơ sở  tiếp tục thực hiện đúng theo Điều lệ và các văn bản hướng dẫn thu, chi tài chính công đoàn. Đề nghị CĐGDVN đổi mới công tác phân cấp, phân quyền về tài chính cho tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở.

Giải pháp thực hiện:

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán cho cán bộ công đoàn và cán bộ công đoàn phụ trách công tác tài chính tại CĐCS.

Đảm bảo chế độ báo cáo, thông tin đúng định kỳ đối với công đoàn Ngành và công đoàn các cơ sở của ĐHQGHN.

Thực hiện việc sử dụng phần mềm tài chính tại tất cả CĐCS.

Sử dụng nguồn tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và
phù hợp.

 1. Hoạt động đối ngoại

Công đoàn ĐHQGHN là tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nên cần khẳng định được vai trò, vị thế của mình thông qua các hoạt động liên kết, giao lưu trong và ngoài nước, trong và ngoài ĐHQGHN, đó cũng là cách để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Giải pháp thực hiện:

Đấy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, liên thông, liên kết giữa các đơn vị trong ĐHQGHN, với các đơn vị bên ngoài, và đặc biệt là với các tổ chức công đoàn trong nước và quốc tế.

Tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn ĐHQGHN trong các hoạt động của cụm Công đoàn ĐHQG, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua các chương trình giao lưu, liên kết hoạt động, các Hội nghị giao ban

Mở rộng phạm vi hợp tác với các tổ chức công đoàn ngoài trường học.

Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V kêu gọi toàn thể cán bộ, công đoàn viên và người lao động ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, tiếp tục đưa công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên tầm cao mới, góp phần quan trọng thực hiện thành công chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đo và đất nước.

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐHQGHN

PHỤ LỤC

 

 1. Công tác xã hội từ thiện
 2. Công tác thi đua khen thưởng
 3. Hệ thống tổ chức công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (quản lý đoàn viên, hệ thống cơ sở)
 4. Công tác tập huấn cán bộ
 5. Công tác đào tạo cán bộ
 6. Công tác phát triển đảng viên

(Các phụ lục này sẽ có kết quả so với chỉ tiêu đã đăng ký)