Trung tâm ĐBCL – Kế hoạch hoạt động 2018-2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm ĐBCL – Kế hoạch hoạt động 2018-2019

Kế hoạch công việc năm học 2018-2019
  1. Đảm bảo hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi người học về chất lượng giảng dạy, hoạt động hỗ trợ đào tạo, điều kiện ĐBCL và CSVC được tiến hành ở tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học, sau đại học
  2. Hoàn thành báo cáo TĐG CTĐT Ngôn ngữ Anh hệ Chất lượng cao theo Bộ tiêu chuẩn AUN và làm việc với đoàn đánh giá AUN.
  3. Triển khai đánh giá giữa chu kỳ cơ sở giáo dục Trường ĐHNN
  4. Báo cáo hậu kiểm định CTĐT Thạc sỹ Lý luận Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Pháp
  5. Triển khai KĐCL CTĐT Ngôn ngữ Đức theo Tiêu chuẩn AUN