Thông báo về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2024 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội