Thông báo về việc thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 06/9/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 06/9/2020

Thông báo về việc thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 06/9/2020