Kỉ niệm 40 năm thành lập Khoa Tại chức (Khoa đào tạo và bồi dưỡng) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỉ niệm 40 năm thành lập Khoa Tại chức (Khoa đào tạo và bồi dưỡng)