Phương thức thu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Phương thức thu

     Học sinh, sinh viên, học viên nộp học phí, lệ phí qua hình thức chuyển khoản. Cách thức thu cụ thể được thông báo cùng thông báo thu học phí trước mỗi đợt thu.
     Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, các khoa đào tạo phối hợp với phòng KHTC tạm dừng các hoạt động đăng kí môn học, xét học bổng, xét hồ sơ tốt nghiệp và các chế độ khác đối với sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí.
     Chi tiết Hướng dẫn thu học phí, lệ phí năm học 2021-2022 tại văn bản số 1364/HD-ĐHNN ngày 21/10/2021