Quy định về miễn, giảm học phí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về miễn, giảm học phí

1. Đối tượng không phải đóng học phí

     Đối tượng miễn giảm và tỷ lệ miễn giảm học phí được thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 tháng 2021 của Chính phủ.
     Định mức miễn giảm được thực hiện theo khoản 2 điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Người học phải đóng phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của cơ sở giáo dục và mức hỗ trợ của Nhà nước.

2. Chế độ miễn giảm học phí

     Đối tượng miễn giảm và tỷ lệ miễn giảm học phí được thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 tháng 2021 của Chính phủ.
     Định mức miễn giảm được thực hiện theo khoản 2 điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Người học phải đóng phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của cơ sở giáo dục và mức hỗ trợ của Nhà nước.