Tổ chức thu phí BHYT và BHTT – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội