Hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 655 /HD-CĐN                                   Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

       

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HỆ THỐNG

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

            Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4 /2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Để việc xét khen thưởng của hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam được thống nhất, kịp thời động viên phong trào thi đua và các hoạt động của đội ngũ nhà giáo, đoàn viên công đoàn, lao động và tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau đây:

 1. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
 2. Đối tượng khen thưởng theo hướng dẫn này bao gồm cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhà giáo, lao động và tổ chức công đoàn trong ngành giáo dục.
 3. Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các hình thức khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng khi đã được khen toàn diện sẽ không được khen chuyên đề và ngược lại (trừ khen thưởng vào sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn).
 4. Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ vẫn được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
 5. Đối với các cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.
 6. Trường hợp cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét tặng các danh hiệu thi đua trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).
 7. Không bình xét thi đua cho các trường hợp: không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên (trừ các đối tượng ở mục 3); bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
 8. Hàng năm công đoàn giáo dục các cấp phải tổ chức cho tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký thi đua.

Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc gửi bản đăng ký thi đua năm học về Ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 01 tháng 11 hàng năm. Đơn vị nào không đăng ký thi đua thì không được xét tặng danh hiệu thi đua.

 1. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
 2. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Đoàn viên công đoàn xuất sắc.
 3. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:
 4. a) Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xuất sắc.
 5. b) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;
 6. c) Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
 7. d) Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Hình thức khen thưởng trong tổ chức công đoàn bao gồm:

 1. Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
 2. Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
 3. Giấy khen của Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn giáo dục quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng và cấp tương đương;
 4. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;
 5. Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 1. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
 1. Danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc

Xét tặng cho đoàn viên công đoàn đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn;
 2. b) Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên.
 1. Danh hiệu công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xuất sắc

Xét tặng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Duy trì sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, không có đoàn viên vi phạm chính sách của Nhà nước, quy định của cơ quan.
 2. b) Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, đặc biệt quan tâm đến chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong đơn vị.
 3. c) Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên.
 1. Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được xét tặng cho công đoàn cơ sở đạt các tiêu chuẩn xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm quy định tại Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 16/02/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối với Công đoàn cơ sở các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc thực hiện theo Hướng dẫn số 594/HD-CĐN ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

 1. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

4.1. Xét tặng cho công đoàn cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng cờ; đã được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, hoặc Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua theo năm học; thu và nộp kinh phí công đoàn đầy đủ theo quy định (Cờ toàn diện).
 2. b) Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Cờ chuyên đề).
 3. c) Lập thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công tác bình thường mà tập thể đó phải đảm nhận).

4.2. Xét tặng cho công đoàn cấp trên cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Là tập thể xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua ở từng cấp; đã được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, hoặc Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thu và nộp kinh phí công đoàn đầy đủ theo quy định (Cờ toàn diện).
 2. b) Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Cờ chuyên đề).
 3. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà tập thể đó phải đảm nhận).
 1. Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

5.1. Xét tặng cho công đoàn cơ sở, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng cờ; đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo năm học; thu và nộp kinh phí công đoàn đầy đủ theo quy định (Cờ toàn diện).
 2. b) Đạt thành thích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Cờ chuyên đề).
 3. c) Lập thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà tập thể đó phải đảm nhận).

5.2. Xét tặng cho công đoàn cấp trên cơ sở, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Là tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua cấp quận, huyện, công đoàn ngành địa phương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua theo năm học; thu và nộp kinh phí công đoàn đầy đủ theo quy định (Cờ toàn diện).
 2. b) Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Cờ chuyên đề).
 3. c) Lập thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà tập thể đó phải đảm nhận).

5.3. Xét tặng cho công đoàn bộ phận (khoa chuyên môn) ở công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đạt các tiêu chuẩn sau:

Là tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua và xây dựng đội ngũ nhà giáo cấp khoa của các trường đại học, cao đẳng; Đã được tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt nam; Thu và nộp kinh phí công đoàn đầy đủ theo quy định; Có từ 80% tổ công đoàn trở lên đạt tổ công đoàn xuất sắc.

 1. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

6.1. Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng cho cá nhân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là tấm gương tiêu biểu trong hệ thống công đoàn; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục từ 02 năm trở lên và liền với năm đề nghị khen thưởng; Đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (bằng khen toàn diện).
 2. b) Lập được thành tích xuất sắc trong một chuyên đề công tác, đợt thi đua do Tổng Liên đoàn phát động (bằng khen chuyên đề).
 3. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công tác bình thường mà cá nhân đó phải đảm nhiệm).

6.2. Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng cho tập thể, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Lập được thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức và có tác dụng nêu gương trong hệ thống công đoàn; đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc liên tục từ 02 năm trở lên và liền với năm đề nghị khen thưởng; đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (bằng khen toàn diện).
 2. b) Lập được thành tích xuất sắc trong một chuyên đề công tác, đợt thi đua do Tổng Liên đoàn phát động (bằng khen chuyên đề).
 3. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công tác bình thường mà tập thể đó phải đảm nhiệm).
 1. Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam

7.1. Xét tặng cho cá nhân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, là tấm gương tiêu biểu trong hệ thống công đoàn ngành; đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục từ 02 năm trở lên và liền với năm đề nghị khen thưởng; đã được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở (bằng khen toàn diện).
 2. b) Đạt thành thích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (bằng khen chuyên đề).
 3. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà cá nhân đó phải đảm nhận).

7.2. Xét tặng cho tập thể, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc liên tục từ 02 năm trở lên và liền với năm đề nghị khen thưởng; đã được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở (bằng khen toàn diện).
 2. b) Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (bằng khen chuyên đề).
 3. c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà tập thể đó phải đảm nhận).
 1. Giấy khen của công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn giáo dục quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công đoàn đại học Quốc gia, đại học vùng và cấp tương đương
 2. a) Xét tặng cho cá nhân, đạt các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên được quy định theo điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X.

– Là điển hình tiêu biểu của đơn vị, ngành, địa phương.

 1. b) Xét tặng cho tập thể, đạt các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn được quy định theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X.

– Là tập thể điển hình của ngành, địa phương, quận, huyện, trường học,…

 1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Thực hiện theo Điều 11 của Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 436/HD-CĐN ngày 09/5/ 2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 1. a) Tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5 /2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 2. b) Đối với đề tài lớn, nếu đề nghị bằng lao động sáng tạo cho các đồng tác giả tham gia thì phải xác định được những đề xuất, sáng kiến, sáng tạo và hiệu quả kinh tế, xã hội của từng tác giả đóng góp trong đề tài lớn.
 3. c) Đối với các giải pháp cải tiến quản lý tổ chức sản xuất mang tính mới trong ngành hoặc địa phương, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật hoặc lợi ích xã hội phải có văn bản công nhận của Sở Khoa học, Công nghệ địa phương hoặc cơ quan quản lý khoa học công nghệ của Bộ, Ngành trung uơng.

 SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG HÀNG NĂM

Số lượng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm cho Công đoàn giáo dục các cấp được quy định như sau:

Đối với công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.1. Khen thưởng của hệ thống công đoàn

 1. a) Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng:

– 05 cờ thi đua cho các đơn vị thuộc công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phân bổ như sau:

+ 01 công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất sắc;

+ 01 công đoàn giáo dục huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) xuất sắc;

+ 03 công đoàn cơ sở trường học xuất sắc.

– 30 bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 1. b) Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

– Xét tặng 26 cờ thi đua (Cờ toàn diện) của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể thuộc công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phân bổ cụ thể như sau:

+ 07 công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiêu biểu;

+ 05 công đoàn giáo dục huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) tiêu biểu;

+ 04 công đoàn trường trung học phổ thông tiêu biểu;

+ 02 công đoàn trường trung học cơ sở tiêu biểu;

+ 02 công đoàn trường tiểu học tiêu biểu;

+ 02 công đoàn trường mầm non tiêu biểu;

+ 03 công đoàn trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dân tộc nội trú tiêu biểu;

+ 01 công đoàn trường học ngoài công lập tiêu biểu.

– Xét tặng 15 bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Số lượng các tập thể và cá nhân mà công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng không vượt quá 0,1% tổng số đoàn viên, lao động đối với các tỉnh đồng bằng, trung du, thành phố trực thuộc Trung ương và 0,15% đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

1.2. Khen thưởng của Nhà nước áp dụng trong hệ thống công đoàn gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại…

Theo Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn quy định: Tập thể công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn không thuộc các ban chuyên trách của Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ trình khen thưởng Nhà nước theo tuyến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành Trung ương.

Đối với công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc

2.1. Khen thưởng của hệ thống công đoàn

 1. a) Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng:

– 04 cờ thi đua cho các đơn vị thuộc công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc và phân bổ như sau:

+ 01 công đoàn cấp trên cơ sở;

+ 03 công đoàn cơ sở xuất sắc khối các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc.

– 30 bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 1. b) Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

– Xét tặng 20 Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể thuộc công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc và phân bổ như sau:

+ 01 công đoàn cấp trên cơ sở;

+ 13 công đoàn cơ sở xuất sắc khối các trường đại học;

+ 02 công đoàn bộ phận (Khoa) có số lượng trên 50 đoàn viên, thuộc các trường đại học;

+ 02 công đoàn cơ sở khối các trường cao đẳng;

+ 01 công đoàn cơ sở khối cơ quan và đơn vị trực thuộc;

+ 01 công đoàn cơ sở trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.

* Trong một năm học: Mỗi công đoàn cơ sở chỉ được đề nghị xét tặng 1 cờ thi đua xuất sắc, nếu đề nghị cho công đoàn cơ sở thì thôi công đoàn bộ phận và ngược lại.

– Số lượng khen thưởng cho tập thể và cá nhân mà công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng không vượt quá 1% tổng số đoàn viên, lao động thuộc đơn vị. Công đoàn cơ sở dưới 100 đoàn viên và lao động, số bằng khen tập thể và cá nhân được khen là 01 (tập thể hoặc cá nhân).

2.2. Khen thưởng của Nhà nước áp dụng trong hệ thống công đoàn gồm:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại…

Theo Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn quy định: Tập thể công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn không thuộc các ban chuyên trách của Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ trình khen thưởng Nhà nước theo tuyến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành Trung ương (gửi 01 bộ hồ sơ về Công đoàn Giáo dục Việt Nam để hiệp y).

Đối với công đoàn các đại học, trường đại học, cao đẳng chưa trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Việc trình khen thưởng hàng năm về cờ và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định và phải có hiệp y của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 1. Khen thưởng theo chuyên đề
 2. a) Cờ chuyên đề

– Cờ chuyền đề theo Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gồm có: Chuyên đề “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Văn hoá, Thể dục, Thể thao” và ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

– Cờ chuyên đề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam gồm có: Chuyên đề “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Văn hóa, Thể dục, Thể thao”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và các cuộc vận động “ Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

– Tổng kết mỗi chuyên đề, số lượng cờ được tặng không quá 05 cờ.

 1. b) Bằng khen chuyên đề

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen theo các chuyên đề “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Văn hoá, Thể dục, Thể thao” và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

– Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen theo các chuyên đề “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Văn hoá, Thể dục, Thể thao” và các cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và các hoạt động khác do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức.

– Tổng kết mỗi chuyên đề, số lượng bằng khen được tặng nhiều nhất cho mỗi đơn vị công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng không quá 3 bằng khen; số lượng bằng khen được tặng cho công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc từ 1 đến 2 bằng khen hoặc theo công văn hướng dẫn riêng.

– Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc có thể đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhân dịp Đại hội, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị với số lượng như sau: 03 bằng khen đối với đơn vị có dưới 500 đoàn viên và lao động; 05 bằng khen đối với đơn vị có từ 500 đến dưới 1.000 đoàn viên và lao động; 07 bằng khen đối với đơn vị có từ 1.000 đến dưới 1.500 đoàn viên và lao động; 09 bằng khen đối với đơn vị có từ 1500 đến dưới 2.000 đoàn viên và lao động; 11 bằng khen đối với đơn vị có từ 2.000 đoàn viên và lao động trở lên.

VI. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng gồm:

 1. Tờ trình của Ban Thường vụ công đoàn đơn vị do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch ký tên và đóng dấu (có danh sách kèm theo);
 2. Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân (có xác nhận của công đoàn cấp trên trực tiếp). Trong báo cáo thành tích cần ghi rõ tên đơn vị (trường, huyện, tỉnh, thành phố) số lần được khen thưởng từ bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam và tương đương trở lên, vào những năm nào, những thành tích xuất sắc trong 3 năm gần nhất; ghi cụ thể năm đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc (đối với tập thể) và năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở (đối với cá nhân).
 3. Bản trích ngang thành tích của các tập thể và cá nhân do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ký tên đóng dấu (Danh sách và Bản trích ngang thành tích của các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng gửi qua email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn);
 4. Biên bản họp xét thi đua của Ban Thường vụ công đoàn đơn vị;
 5. Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải có văn bản hiệp y của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn các trường đại học, cao đẳng chưa trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam).

VII. THỜI GIAN XÉT KHEN THƯỞNG

Theo điều 31 Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn, ngành Giáo dục khen thưởng theo năm học, Công đoàn Giáo dục Việt Nam quy định thời hạn nộp hồ sơ xét khen thưởng hàng năm như sau:

 1. Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 25 tháng 6 hàng năm.
 2. Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc, hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 10 tháng 7 hàng năm.

Các đơn vị nộp hồ sơ Thi đua – Khen thưởng muộn hoặc không có báo cáo tổng kết năm học sẽ không được bình xét thi đua.

 1. Đối với các đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cần gửi tờ trình về Ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 hàng năm để Công đoàn Giáo dục Việt Nam bố trí đoàn đi kiểm tra, thẩm định thành tích đạt được.

VIII. CẤP CHI TIỀN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG KÈM THEO CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 Cấp chi tiền thưởng

1.1. Đối với công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường đại học, cao đẳng chưa trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Tiền thưởng kèm theo các quyết định khen thưởng do cấp đề nghị khen thưởng chi. Công đoàn Giáo dục Việt Nam chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị sơ kết, tổng kết các chuyên đề do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức.

1.2. Đối với công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc:

Tiền thưởng kèm theo các quyết định khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo năm học và theo chuyên đề do Công đoàn Giáo dục Việt Nam chi.

 1. Mức tiền thưởng:

Theo Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong hệ thống công đoàn được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng nhân với hệ số quy định và làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng, cụ thể như sau:

 

TT Danh hiệu thi đua Mức tiền thưởng

(Được tính theo hệ số quy định dưới đây nhân với  mức lương tối thiểu chung)

1.           Chiến sĩ thi đua tổng Liên đoàn 3,0
2. Chiến sĩ thi đua cơ sở 1,0
3.           Tập thể Lao động xuất sắc 1,5
4.           Tập thể Lao động tiên tiến 0,8
5.           Lao động tiên tiến 0,3
6. Cờ thi đua TLĐ:              + Toàn diện

                                         + Chuyên đề

15,5
10,0
        Cờ thi đua của Công Giáo dục Việt Nam
7. Cờ toàn diện : 9,0
8. Cờ chuyên đề: 6,0
 

Hình thức khen thưởng

Mức tiền thưởng
9.

 

 

 

 

Bằng khen TLĐ:

+ Bằng khen toàn diện:             – Cá nhân

– Tập thể

+ Bằng khen Chuyên đề:           – Cá nhân

– Tập thể

 

1,0

2,0
0,7
1,4
10. Bằng Lao động sáng tạo 1,3
11. Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. 0,6
       Bằng khen của Công Giáo dục Việt Nam
12. Bằng khen Toàn diện:              – Tập thể.

– Cá nhân.

1,0
0,5
13. Bằng khen  Chuyên đề:           – Tập thể

– Cá nhân

0,8
0,4
14.

 

Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS:         – Cá nhân

– Tập thể

 

0,2

0,4

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Hướng dẫn này thực hiện từ năm học 2011 – 2012 thay thế cho Hướng dẫn số 60/HDKT-CĐN ngày 10/02/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
 1. Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Hướng dẫn này đến các cơ sở.
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Công đoàn Giáo dục Việt Nam để xem xét giải quyết.
 Nơi nhận:
 – Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN (để báo cáo)

– Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

– LĐLĐ các tỉnh, TP trực  thuộc TƯ (để phối hợp);
– Các uỷ viên BCH CĐGDVN;

– CĐGD các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

– CĐ các ĐHQG, ĐH vùng;

– CĐ các trường ĐH, CĐ, đơn vị trực thuộc;

– Các Ban CĐGDVN;

– Lưu: VT, Ban CS-PL

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Công Phong