Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội