Văn kiện Đảng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
VĂN KIỆN ĐẢNG

STT

Tên ND

Nội dung

Ghi chú

 

Những yêu cầu đổi mới cơ bản giáo dục nước ta

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/nhung-yeu-cau-doi-moi-co-ban-giao-duc-nuoc-ta-896

 

 

Định hướng phát triển các lĩnh vực khoa giáo trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/dinh-huong-phat-trien-cac-linh-vuc-khoa-giao-trong-nghi-quyet-dai-hoi-x-cua-dang-898

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh- đỉnh cao của trí tuệ, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/tu-tuong-ho-chi-minh-dinh-cao-cua-tri-tue-niem-tu-hao-cua-dan-toc-viet-nam-904

 

 

Bài học lịch sử: Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/bai-hoc-lich-su-trong-qua-trinh-doi-moi-phai-kien-dinh-muc-tieu-doc-lap-dan-toc-va-cnxh-tren-nen-tang-chu-nghia-913

 

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/nang-cao-nang-luc-lanh-dao-suc-chien-dau-cua-to-chuc-co-so-dang-va-chat-luong-doi-ngu-can-bo-dang-vien-o-928

 

 

Công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/cong-tac-thanh-nien-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-940

 

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-ang-doi-voi-cong-tac-thanh-nien-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-939

 

 

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/xay-dung-doi-ngu-tri-thuc-trong-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-942

 

 

Vị trí vai trò của trí thức trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XI PGS,TS. Nguyễn Khánh Bật - Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/vi-tri-vai-tro-cua-tri-thuc-trong-qua-trinh-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-theo-quan-diem-cua-dai-hoi-dang-854

 

 

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-can-bo-toan-quoc-859

 

 

Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển mới của trí thức Việt Nam - Phan Thanh Khôi - Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/tao-moi-truong-thuan-loi-cho-su-phat-trien-moi-cua-tri-thuc-viet-namphan-thanh-khoi-hoc-vien-ct-hc-qg-ho-chi-minh-825

 

 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhiệm kỳ 2020-2025

http://ulis.vnu.edu.vn/cong-tac-xay-dung-dang-chinh-quyen-va-cac-to-chuc-doan-the-quan-chung-trong-nhiem-ky-2020-2025/

 

 

Các giải pháp cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu của Đảng bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025

http://ulis.vnu.edu.vn/cac-giai-phap-co-ban-de-hoan-thanh-nhiem-vu-va-chi-tieu-cua-dang-bo-truong-dhnn-dhqghn-nhiem-ky-2020-2025/

 

 

Mục tiêu của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 19 (2020-2025)

http://ulis.vnu.edu.vn/muc-tieu-cua-dang-bo-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn-trong-nhiem-ky-19-2020-2025/

 

 

Bối cảnh, tình hình Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

http://ulis.vnu.edu.vn/boi-canh-tinh-hinh-dang-bo-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn-trong-nhiem-ky-2020-2025/

 

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội khóa XVIII (2015-2020)

http://ulis.vnu.edu.vn/danh-sach-ban-chap-hanh-dang-bo-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-khoa-xviii-2015-2020/

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Hợp tác & Phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

http://ulis.vnu.edu.vn/nhiem-vu-trong-tam-va-chi-tieu-cua-cong-tac-hop-tac-phat-trien-trong-nhiem-ky-2020-2025/

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Học sinh sinh viên trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

http://ulis.vnu.edu.vn/nhiem-vu-trong-tam-va-chi-tieu-cua-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien-trong-nhiem-ky-2020-2025/

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Đào tạo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

http://ulis.vnu.edu.vn/nhiem-vu-trong-tam-va-chi-tieu-cua-cong-tac-dao-tao-trong-nhiem-ky-2020-2025/

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của Hoạt động dịch vụ khoa học và đào tạo, chuyển giao tri thức trong nhiệm kỳ 2020-2025

http://ulis.vnu.edu.vn/nhiem-vu-trong-tam-va-chi-tieu-cua-hoat-dong-dich-vu-khoa-hoc-va-dao-tao-chuyen-giao-tri-thuc-trong-nhiem-ky-2020-2025/

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu của công tác Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nhiệm kỳ 2020-2025

http://ulis.vnu.edu.vn/nhiem-vu-trong-tam-chi-tieu-cua-cong-tac-nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe-trong-nhiem-ky-2020-2025/

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong nhiệm kỳ 2020-2025

http://ulis.vnu.edu.vn/nhiem-vu-trong-tam-va-chi-tieu-cua-cong-tac-khao-thi-va-dam-bao-chat-luong-trong-nhiem-ky-2020-2025/