Biểu diễn, minh họa ý tưởng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Biểu diễn, minh họa ý tưởng

Cẩm nang “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giảng dạy đại học” do Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, Viện ĐBLCGD, ĐHQGHN biên soạn:

Link đọc online: tại đây