Trung tâm ĐBCL – Hoạt động 2017-2018 và kế hoạch 2018-2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm ĐBCL – Hoạt động 2017-2018 và kế hoạch 2018-2019

I. Tổng kết công việc thực hiện năm học 2017-2018

 1. Hoàn thành đánh giá đồng cấp CTĐT ThS Ngôn ngữ Trung Quốc
 2. Triển khai báo cáo TĐG CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Anh CLC theo chuẩn AUN
 3. Hoàn thành Báo cáo Hậu kiểm định CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc
 4. Hoàn thành lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về hoạt động đào tạo, kiểm tra đánh giá, các điều kiện ĐBCL
 5. Hoàn thành Xây dựng quy trình triển khai công tác ĐBCL tại trường ĐHNN
 6. Hoàn thành Báo cáo Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công theo yêu cầu của Bộ GDĐT

II. Kế hoạch công việc năm học 2018-2019

 1. Đảm bảo hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi người học về chất lượng giảng dạy, hoạt động hỗ trợ đào tạo, điều kiện ĐBCL và CSVC được tiến hành ở tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học, sau đại học
 2. Hoàn thành báo cáo TĐG CTĐT Ngôn ngữ Anh hệ Chất lượng cao theo Bộ tiêu chuẩn AUN và làm việc với đoàn đánh giá AUN.
 3. Triển khai đánh giá giữa chu kỳ cơ sở giáo dục Trường ĐHNN
 4. Báo cáo hậu kiểm định CTĐT Thạc sỹ Lý luận Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Pháp
 5. Triển khai KĐCL CTĐT Ngôn ngữ Đức theo Tiêu chuẩn AUN