ULIS Face – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ULIS Face

Thầy tôi đã không đáp nhầm tàu

Mãi sau khi ông mất, người ta đề nghị gia đình làm thủ tục để vinh danh ông là “Nhà giáo Ưu tú hay Nhà giáo Nhân dân” gì đó, cái danh hiệu khi sinh thời ông đã cho là phù phiếm. Gia đình ông