Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông báo

Thông báo tuyển cán bộ hợp đồng Phòng CT&CTHSSV

THÔNG BÁO Về việc tuyển cán bộ hợp đồng  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN I/Số lượng và vị trí công tác:       01 người, chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên.