Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông báo

Thông báo về Hội nghị cấp quốc gia Giới thiệu Bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK tiếng Anh mới theo mô hình bồi dưỡng giáo viên mới

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về Hội nghị cấp quốc gia “Giới thiệu Bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK tiếng Anh mới theo mô hình bồi dưỡng giáo viên mới

Danh sách tạp chí quốc tế và trong nước

Phòng Khoa học – Công nghệ thông báo danh sách tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm (tính tới tháng 2/2017) liên quan tới các lĩnh vực trọng tâm của Trường Đại học Ngoại