Kết quả tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2020, ngạch giảng viên tiếng Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2020, ngạch giảng viên tiếng Đức

Căn cứ các văn bản hiện hành của Nhà nước, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ  văn bản số 630/ĐHNN-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho công tác tuyển dụng, từ ngày 11/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiến hành tổ chức xét tuyển viên chức nhà nước các ngạch viên chức ứng viên đăng ký xét tuyển. 

Do ứng viên đăng ký xét tuyển viên chức nhà nước ngạch tiếng Đức được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động đi công tác trong thời gian Nhà trường tổ chức xét tuyển nên lịch xét tuyển lùi đến ngày 14/9/2020.

Nay, công tác xét tuyển đã kết thúc, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tới các ứng viên đăng ký xét tuyển viên chức nhà nước ngạch giảng viên tiếng Đức kết quả tuyển dụng.