doannv – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by doannv

Thông báo về việc kiểm tra hoạt động của các cơ sở Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm học 2018-2019

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Chương trình hoạt động của Uỷ Ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn ĐHNN, UBKT Công đoàn Trường thông báo nội dung và kế hoạch kiểm tra hoạt