Chương trình UNC – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình UNC

Hội thảo UNC2022 diễn ra từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022, trong đó ngày 24/4/2022 là ngày chính hội.