Chương trình UNC – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình UNC

Chương trình dự kiến:
 
– 03 workshop tiền hội thảo (dự kiến tổ chức ngày 13.03.2021; 27.03.2021 & 10.04.2021 với giới hạn số lượng mỗi workshop là 50 người tham dự trực tiếp và 250 người tham dự trực tuyến, có cấp giấy chứng nhận).
 
– 02 báo cáo phiên toàn thể và 90 báo cáo trình bày ở 16 tiểu ban song song vào ngày tổ chưc hội thảo.
 
 
XEM CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TẠI: ĐÂY