Trung tâm Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Phát triển Nguồn lực

Đơn vị: Trung tâm Phát triển Nguồn lực  (Center for Resources Development)

Địa chỉ: Phòng 102 A4, Phòng 602 A1, trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Số điện thoại: 024 6658 4411

Giám đốc:  Nguyễn Văn Sơn,

ĐT: 097 493 6666

Email: mountain.ulis@gmail.com

Chuyên viên:

 1. Nguyễn Thị Thanh Vân – 0123 540 9999 
  Email: thanhvan290676@gmail.com
 2. Nguyễn Thu Hà – 096 558 7479 
  Email: nguyenthuha173.vcu@gmail.com
 3. Nguyễn Thị Hương – 0944 286 668 
  Email: huongnapa282@gmail.com
 4. Hà Thị Thanh – 098 1505396 
  Email: lamhathanh368@gmail.com
Trung tâm Phát triển Nguồn lực

CHỨC NĂNG:

 • Đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng công tác khai thác cơ sở vật chất của Nhà trường sau khi hệ thống cơ sở vật chất này đã được sử dụng, thực hiện xong các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường nhằm tối ưu hóa công năng sử dụng của tài sản, tăng nguồn thu sự nghiệp bổ sung và tái đầu tư nguồn lực về cơ sở vật chất

NHIỆM VỤ:

 • Rà soát lại tất cả các hợp đồng khai thác tài sản của Nhà trường đang còn hiệu lực thực hiện. Thông báo và làm việc với một số đơn vị, cá nhân có hợp đồng khai thác đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.
 • Thực hiện công tác quảng bá, truyền thông về hạ tầng cơ sở của nhà trường, các banner, standee đặt tại một số khu vực.
 • Hoàn thiện công tác quản lý các khu vực bãi xe, khu vực vỉa hè khoa Pháp.
 • Duy trì công tác đảm bảo vệ sinh ATTP cho khu vực căng tin của cán bộ.
 • Duy trì các hoạt động tại các khu vực được giao khoán: Khu vực căng tin tầng 7 nhà A1, khu liên hợp thể thao và tòa nhà Ulis – Sunwah
 • Tăng cường công tác khai thác phòng học tại các giảng đường
 • Phối hợp với Phò
 • ng Quản trị trong công tác bố trí, sử dụng giảng đường, lớp học.
 • Phối hợp chính với phòng TCCB và các đơn vị chức năng xây dựng Quy định về phối hợp quản lý và khai thác cơ sở vật chất của Nhà trường.
 • Tiếp tục rà soát, bổ sung các hạng mục cơ sở vật chất mới được đưa vào khai thác