Kỳ thi Olympic – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Kỳ thi Olympic

Ban hành cấu trúc đề thi các môn ngoại ngữ trong kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023

Ngày 13/12/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 2801/QĐ-ĐHNN về việc ban hành cấu trúc đề thi các môn ngoại ngữ trong kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc