Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học

Đơn vị Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học

Center of Linguistics and International Studies (COLIS)

Địa chỉ Phòng 301, 302, 303 nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc TS. Nguyễn Ngọc Anh
Email ngocanh2us@vnu.edu.vn

 

CHỨC NĂNG

  • Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học có chức năng tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao tri thức và dịch vụ khoa học trong lĩnh vực Ngôn ngữ và Quốc tế học.

NHIỆM VỤ

  • Tổ chức và thực hiện nghiên cứu các vấn đề ngôn ngữ học mang tính ứng dụng cao phục vụ việc giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam; các vấn đề mang tính chất đất nước học, khu vực học hay có tính chất toàn cầu qua những chương trình hoặc đề tài, đóng góp tri thức và sự hiểu biết ngôn ngữ học và quốc tế học.
  • Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hoá và sự phát triển của nền kinh tế tri thức.
  • Hợp tác chặt chẽ với tổ chức, đơn vị nghiên cứu, nhận đặt hàng các đề tài, các chương trình nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn, hoặc thực hiện các chương trình tư vấn khoa học.
  • Đẩy mạnh hợp tác liên ngành, liên kết trao đổi thông tin, làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế, tổ chức các chương trình, các lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực Ngôn ngữ và Quốc tế học.
  • Huy động tối đa lực lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Trường, của các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, trong và ngoài nước, tận dụng tối đa những cơ sở vật chất dành cho nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế để thực hiện tốt chức năng của Trung tâm.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.