Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Khảo thí

Đơn vị Trung tâm Khảo thí
Địa chỉ Tầng 6 nhà A1 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN
Số điện thoại (84-24). 37547851 / 37548874 máy lẻ 227
Email  vstep@vnu.edu.vn
Website  http://vstep.vnu.edu.vn/
Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Điện thoại 024.37547851
Email ngquynh@gmail.com
Phó giám đốc ThS Nguyễn Thị Quỳnh Yến
Điện thoại 0979831058
Email quynhyenbs@gmail.com

 

CHỨC NĂNG

 • Trung tâm Khảo thí có chức năng xây dựng và quản lý các ngân hàng câu hỏi thi   đánh giá năng lực ngoại ngữ, tổ chức và thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ cho các đối tượng người học, xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng cán bộ khảo thí ngoại ngữ.

NHIỆM VỤ

 • Tổ chức thực hiện các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
 • Làm đầu mối xây dựng và quản lý ngân hàng tiểu mục đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.
 • Quản lý, lưu trữ kết quả khảo thí ngoại ngữ, hệ thống dữ liệu, tài liệu, văn bản, hồ sơ, chứng chỉ có liên quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Làm đầu mối tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến chức năng của Trung tâm.
 • Thực hiện chuyển giao tri thức và dịch vụ khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm khảo thí ngoại ngữ trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.
 • Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khảo thí ngoại ngữ, xây dựng nguồn nhân lực và năng lực khảo thí ngoại ngữ cho Trường ĐHNN – ĐHQGHN, và các đơn vị ngoài trường.
 • Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề có liên quan đến khảo thí ngoại ngữ.
 • Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn của Trung tâm; chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ trong Trung tâm và phối hợp với các đơn vị khác để hoàn thành nhiệm vụ. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong Trung tâm; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Trung tâm.
 • Phối hợp với các Khoa Đào tạo và Phòng chức năng trong Trường sắp xếp và sử dụng thiết bị, hội trường, lớp học nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
 • Hợp tác với các đơn vị và cá nhân trong, ngoài Trường và ở nước ngoài nhằm thực hiện các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 • Thực hiện công tác tư vấn về hoạt động kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.