Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông & Học liệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông & Học liệu

Đơn vị Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông & Học liệu
Địa chỉ Bộ phận Nghiên cứu và giảng dạy: Tầng 2 – nhà C2 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư viện: Tầng 1 nhà B3 & tầng 2 nhà C4

Studio: Nhà C5 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Số điện thoại 024 62960711
Website http://ict.ulis.vnu.edu.vn
 
Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc
Khoa Anh Việt Trịnh Hải Tuấn Dương Khánh Linh
Email: khoaanhviet@gmail.com Email: tuanth@vnu.edu.vn Email: duongkhanhlinh@gmail.com

 

CHỨC NĂNG

  • Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu có chức năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học, nghiên cứu khoa học, phục vụ quản trị đại học; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các môn học có ứng dụng công nghệ thông tin; Truyền thông các hoạt động chung của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin; Quản lý, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống học liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học.
  • Xây dựng, phát triển, quản trị và hỗ trợ hạ tầng mạng, máy chủ, các hệ thống Website, hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản trị đại học.
  • Tổ chức giảng dạy môn tin học cơ sở, môn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ, đào tạo và bồi dưỡng các môn học khác trên hệ thống E-learning.
  • Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông các hoạt động chung của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện công tác tuyền thông và các vấn đề với cơ quan thông tin đại chúng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các ngày lễ, ngày hội phục vụ các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của Trường.
  • Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động cung cấp thông tin, tư liệu nhằm phục vụ dạy – học và nghiên cứu khoa học.
  • Sản xuất, lưu trữ, quản lý hệ thống thông tin, tư liệu theo nghiệp vụ thư viện.
  • Tổ chức dịch vụ thư viện, cung cấp thông tin, số hóa và sao chép tài liệu theo quy định của pháp luật và Nhà trường.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.