Phòng Khoa học – Công nghệ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Khoa học – Công nghệ

Đơn vị Phòng Khoa học – Công nghệ
Địa chỉ Phòng 310, 311, 312 tòa nhà A1
Số điện thoại 024-62532957
 
Phó trưởng phòng
Đỗ Hoàng Ngân
Email: ngan_do2001@yahoo.com

 

CHỨC NĂNG

 • Phòng Khoa học – Công nghệ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ của Trường.

NHIỆM VỤ

 • Tham mưu xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ của Trường, tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu, các chương trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu các cấp. Xây dựng và tổ chức triển khai các đề tài, dự án đầu tư về khoa học và công nghệ.
 • Tổ chức xây dựng các văn bản, các quy định, quy chế về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của các đơn vị và cán bộ Nhà trường.
 • Quản lí và hỗ trợ hoạt động của các chương trình, và đề tài nghiên cứu: Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các công trình NCKH. Đề xuất khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.
 • Quản lí Tạp chí “Nghiên cứu nước ngoài” trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; tổ chức biên tập, bình duyệt, in và phát hành các ấn phẩm khoa học của Trường.
 • Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp của Trường; tham gia đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có liên quan tới nhiệm vụ của Trường.
 • Tổ chức nghiệm thu, xuất bản sách chuyên khảo sử dụng trong đào tạo đại học và sau đại học.
 • Làm đầu mối tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên hệ chính quy.
 • Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các kết quả NCKH và công nghệ thông tin trong dạy – học ngoại ngữ, sử dụng hệ thống học liệu phục vụ đào tạo và NCKH. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động bồi dưỡng năng lực NCKH của các đơn vị và cán bộ trong Trường.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ trong việc xây dựng và quản lý hồ sơ khoa học của cán bộ trong Trường.
 • Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính lập kế hoạch và sử dụng ngân sách khoa học công nghệ.
 • Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển và các đơn vị hữu quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình về khoa học và bồi dưỡng khoa học với nước ngoài.
 • Phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng mạng lưới thông tin, tư liệu khoa học trong và ngoài Trường.
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.
 • Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.
 • Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ được ký thông báo nội bộ và kết luận các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.