Phòng Kế hoạch – Tài chính – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Đơn vị Phòng Kế hoạch – Tài chính
Địa chỉ Phòng 202 – 203 – 204 – 205, Nhà A1
Số điện thoại 02462977098
 
Trưởng phòng Phó trưởng phòng
Lê Thị Khánh Trang Lê Văn Tuyển
Email : lekhanhtrang@ymail.com Email: levantuyen.dhnn@gmail.com

 

CHỨC NĂNG

 • Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản của Trường.

NHIỆM VỤ

 • Làm đầu mối xây dựng và ban hành hệ thống kế hoạch đạt được các mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ đề ra của Nhà trường theo từng năm học, Chiến lược phát triển Nhà trường trong 5 năm, 10, 20 năm. Hệ thống kế hoạch thể hiện được nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với sản phẩm đầu ra phù hợp với dự toán ngân sách hàng năm, từng giai đoạn.
 • Làm đầu mối lập kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, lập phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các hoạt động của Trường. Thông báo công khai dự toán NSNN đã được phê duyệt, triển khai theo dõi thực hiện dự toán đã phân bổ.
 • Làm đầu mối xây dựng các dự án, đề án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực được phân công.
 • Tham mưu về mức học phí, các khoản phí tuyển sinh, và tổ chức thu các khoản phí này theo đúng quy định của Nhà nước, và ĐHQGHN. Tổ chức hạch toán và quản lý toàn bộ nguồn thu, chi của Trường theo đúng nguyên tắc chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện việc đăng ký biên chế và quỹ lương với cơ quan tài chính cấp trên và Kho bạc Nhà nước. Thực hiện thanh toán và quyết toán tất cả các khoản theo Quy chế chi tiêu nội bộ đúng kỳ hạn.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, thanh toán công nợ, các khoản phải thu, phải nộp cấp trên và ngân sách Nhà nước. Kiểm tra giám sát mua sắm, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, lập hồ sơ sổ sách quản lý tài sản, phối hợp với các đơn vị trong Trường kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Tư vấn về các vấn đề tài chính cho các chương trình/hợp đồng đào tạo, dự án, đề án liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.
 • Xây dựng các văn bản liên quan về công tác tài chính, kế toán và tài sản của Trường. Xây dựng phương án chi trả lương, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và cán bộ hợp đồng. Phối hợp với Ban phúc lợi quản lý các hoạt động phúc lợi của Trường.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo thống kê đối với cơ quan tài chính cấp trên. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện tự chủ tài chính, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong Trường và các đơn vị liên quan theo dõi thực hiện đúng các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ và chế độ chính sách về học phí, học bổng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên của Trường.
 • Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.