Phòng Hợp tác & Phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Hợp tác & Phát triển

Đơn vị Phòng Hợp tác & Phát triển
Địa chỉ P.408 – Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Số điện thoại 84-24-22431671
Fax 84-24-37548056
 
Trưởng phòng Phó trưởng phòng Phó trưởng phòng
Đỗ Minh Hoàng Mai Vân Hoa Bùi Đình Thắng

 

CHỨC NĂNG

 • Phòng Hợp tác và Phát triển có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng công tác hợp tác phát triển trong và ngoài nước của Trường.

NHIỆM VỤ

 • Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác phát triển của Trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước. Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường trong cộng đồng các trường đại học quốc tế. Biên soạn tài liệu về Trường bằng các thứ tiếng nước ngoài.
 • Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác. Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ từ các đối tác trong và ngoài nước.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước.
 • Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế.
 • Quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý giáo viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường.
 • Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.
 • Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với Trường.
 • Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.
 • Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển được ký thông báo nội bộ và kết luận các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định của Hiệu trưởng.
 • Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển được ký xác nhận thời gian chuyên gia, giảng viên, sinh viên nước ngoài công tác và học tập tại trường theo quy định của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.