Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Đơn vị Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Địa chỉ – Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên)
– Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị )
Số điện thoại – Tổ Công tác học sinh, sinh viên: 024.66863316

– Tổ công tác chính trị: 024.66863216

Website http://hssv.ulis.vnu.edu.vn
Email hssv.dhnn@vnu.edu.vn
 
Trưởng phòng Phó trưởng phòng
Vũ Văn Hải Nguyễn Văn Đoàn

CHỨC NĂNG

 • Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên ( HSSV) có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác chính trị, tư tưởng và công tác HSSV theo các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như các quy định của ĐHQGHN.

NHIỆM VỤ

 • Tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu, phối hợp với Ban Tuyên huấn Đảng uỷ, Đoàn thanh niên CSHCM Trường trong việc tổ chức học tập đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, HSSV trong toàn Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Trường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, HSSV, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng giai đoạn.
 • Tổ chức sinh hoạt chính trị giáo dục pháp luật theo chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu; Giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lịch sử và các sự kiện trong năm.
 • Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống; thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV.
 • Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin, quảng cáo truyền thông trong phạm vi toàn trường, bao gồm: hệ thống bảng tin, Bangron, paner, áp phích.
 • Thực hiện công tác quản lý sinh viên đại học hệ chính quy. Phối hợp với Trường THPT CNN quản lý một số việc liên quan đến học sinh.
 • Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy. Phối hợp với các khoa đào tạo thực hiện công tác tổ chức lớp, phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ HSSV, khám sức khoẻ cho HSSV khi nhập học.
 • Tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy.
 • Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân người học.
 • Làm đầu mối xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy; xét HSSV nghỉ học tạm thời, thôi học theo quy chế HSSV.
 • Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV theo nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức, quản lí mạng lưới cựu sinh viên.
 • Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” vào đầu năm học. Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ. Tổ chức các hình thức lấy ý kiến của HSSV phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ việc học tập, NCKH và sinh hoạt của HSSV.
 • Làm đầu mối tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV về học bổng trong ngân sách và ngoài ngân sách, học phí, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan.
 • Đầu mối tổ chức các khoá học bổ trợ Kỹ năng cho HSSV.
 • Làm đầu mối xét, làm thủ tục cử học sinh, sinh viên đi học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động hội thảo, tham quan ở nước ngoài. Cấp giấy giới thiệu cho HSSV đi liên hệ công việc với các cơ quan, đơn vị bên ngoài.
 • Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên; liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm; giới thiệu nơi thực tập cho sinh viên; đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên.
 • Giúp Hiệu trưởng tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN theo định kỳ.
 • Thực hiện công tác quân sự địa phương đối với HSSV hệ chính quy.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo xét thôi học và soạn quyết định thôi học ngừng học cho HSSV trình Hiệu trưởng ký.
 • Phối hợp với cơ quan an ninh, phòng chức năng của trường xử lý các vấn đề an ninh, trật tự liên quan đến HSSV chính quy.
 • Phối hợp quản lý học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Trường.
 • Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.
 • Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV được ký một số loại giấy tờ theo uỷ quyền Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.