Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Sau Đại học

Đơn vị Khoa Sau Đại học
Địa chỉ Tầng 1 – Nhà A3 – ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Số điện thoại 024.37547435 / 024.66806770
Email sdh_dhnn@vnu.edu.vn
 
Trưởng khoa Phó trưởng khoa
TS. Huỳnh Anh Tuấn PGS.TS Cầm Tú Tài

 

CHỨC NĂNG

Khoa Sau Đại học là đơn vị quản lý hành chính cơ sở, đơn vị đào tạo của Trường ĐHNN – ĐHQGHN, có chức năng quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học, nghiên cứu và triển khai hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ ngoại ngữ có trình độ cao cho đất nước.

NHIỆM VỤ

 1. Thực hiện việc quản lý đào tạo theo danh mục các ngành đào tạo được giao, thuộc các loại hình đào tạo ở bậc sau đại học.
 2. Phối hợp với các khoa đào tạo trong Trường và giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Trường tham gia đào tạo sau đại học.
 3. Xây dựng kế hoạch, quản lý quá trình đào tạo và bồi dưỡng sau đại học để nâng cao trình độ cho các đối tượng khác theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo sau đại học của Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 4. Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh sau đại học theo quy định.
 5. Làm đầu mối tổ chức thực hiện đào tạo các học phần thuộc khối kiến thức chung (bao gồm học phần Triết học và học phần Ngoại ngữ) và hai học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành (bao gồm học phần Ngôn ngữ học đại cương và học phần Phương pháp nghiên cứu).
 6. Giám sát, kiểm tra, theo dõi, hỗ trợ các Khoa đào tạo thực hiện công tác đào tạo các học phần còn lại thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành.
 7. Tổ chức biên soạn giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
 8. Làm đầu mối tổ chức và thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước ở bậc sau đại học.
 9. Tổ chức nghiên cứu khoa học trong cán bộ và học viên, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nâng cao trình độ.
 10. Thực hiện các thủ tục xét duyệt, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ và bảng điểm học tập kèm theo cho những người hoàn thành chương trình học tập đúng theo quy định, xem xét và đề nghị cấp giấy chứng nhận và bảng điểm học tập cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng sau đại học.
 11. Quản lý hồ sơ, kết quả học tập, quản lý học viên (tiếp nhận, quản lý học tập, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học, thôi học…) theo đúng các quy định hiện hành.
 12. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa.
 13. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí phục vụ công tác đào tạo sau đại học.
 14. Phối hợp với Phòng Quản trị sắp xếp và sử dụng thiết bị, hội trường, lớp học phục vụ đào tạo và tuyển sinh sau đại học.
 15. Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển và các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, chương trình và hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.
 16. Phối hợp với Trung tâm Khảo thí của Trường tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo bậc sau đại học.
 17. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng, cập nhật thông tin và khai thác có hiệu quả các nguồn tư liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
 18. Trưởng Khoa Sau Đại học được ký và cấp một số giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo sau đại học theo quy định của Hiệu trưởng.
 19. Trưởng Khoa Sau Đại học được ký thông báo nội bộ và kết luận các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định của Hiệu trưởng.
 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.