Trung tâm Nghiên cứu Pháp ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu Pháp ngữ

Khoa Pháp – ĐHNN – ĐHQGHN

  • Trung tâm Nghiên cứu Pháp Ngữ có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển ngôn ngữ và văn hóa trong Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp và các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này.

  • Xây dựng, triển khai và tham gia các chương trình, dự án nghiên cứu, phát triển ngôn ngữ và văn hóa trong Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp và cung cấp các hoạt động dịch vụ.
  • Xây dựng, tổ chức thực hiện các nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa Pháp.
  • Xây dựng và tham gia các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về hoạt động phát triển ngôn ngữ và văn hóa trong Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp.
  • Quản lý lao động, cơ sở vất chất, trang thiết bị của Trung tâm đúng quy định; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm.
  • Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo Hiệu trưởng về hoạt động và kết quả hoạt động của Trung tâm.