Ban giám hiệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

drtuanminh
Hiệu trưởng
TS. Đỗ Tuấn Minh
long_pht
 Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Xuân Long
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Hà Lê Kim Anh
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Lâm Quang Đông

1. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

b) Là chủ tài khoản của Trường.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

– Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường và phân bổ các nguồn lực;

– Tổ chức, nhân sự, kế hoạch, tài chính, khảo thí, thi đua và khen thưởng;

– Hoạt động của các Đề án Ngoại ngữ của Chính phủ, Bộ, ngành ở Trường Đại học Ngoại ngữ và các đề án, dự án khác của Trường;

– Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

– Phòng Tổ chức Cán bộ;

– Phòng Kế hoạch Tài chính;

– Trung tâm Khảo thí;

– Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ;

– Các Khoa đào tạo đại học chính quy, các Bộ môn trực thuộc Trường.

e) Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

2. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long:

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách lĩnh vực: Hành chính, tổng hợp; công nghệ thông tin, truyền thông và học liệu; thanh tra và pháp chế; cơ sở vật chất, an ninh trật tự và quân sự địa phương; phát triển Trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Công tác hành chính, tổng hợp;

– Thanh tra và pháp chế;

– Ứng dụng CNTT trong dạy học, quản trị đại học và khoa học công nghệ;

– Quản lý, khai thác và phát triển hệ thống cơ sở vật chất, học liệu, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển;

– Xây dựng quy hoạch và các dự án phát triển trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

– Là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Trường.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

– Phòng Hành chính Tổng hợp;

– Phòng Thanh tra và Pháp chế;

– Phòng Quản trị;

– Trung tâm Phát triển nguồn lực;

– Trung tâm Công nghệ thông tin – truyền thông và học liệu.

3. Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; hợp tác phát triển; đảm bảo chất lượng giáo dục.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức của giảng viên và sinh viên, các hội nghị, hội thảo khoa học;

– Phát triển Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài;

– Đối ngoại, hợp tác quốc tế và phát triển hợp tác trong nước;

– Các hoạt động kiểm định chất lượng, hậu kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

– Phòng Khoa học công nghệ;

– Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài;

– Phòng Hợp tác và Phát triển;

– Trung tâm Đảm bảo chất lượng;

– Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học.

4. Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo sau đại học; đại học chính quy; vừa làm vừa học; liên kết quốc tế; giáo dục phổ thông; công tác học sinh sinh viên; công tác vì sự phát triển của phụ nữ.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Công tác đào tạo: Sau đại học, đại học chính quy, vừa làm vừa học, liên kết quốc tế, THPT chuyên và THCS;

– Công tác học sinh sinh viên;

– Các chương trình đào tạo và hợp tác ngắn hạn với các đối tác trong và ngoài nước;

– Là Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

– Khoa Sau đại học;

– Phòng Đào tạo;

– Phòng Chính trị và công tác HSSV;

– Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ;

– Trường THCS Ngoại ngữ.