Ban giám hiệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

long_pht
Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Xuân Long
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Hà Lê Kim Anh
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Lâm Quang Đông
 Phó Hiệu trưởng
TS. Hoa Ngọc Sơn