Tư liệu Đảng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
TƯ LIỆU ĐẢNG

STT

Tên ND

Nội dung

Ghi chú

 

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/de-cuong-tuyen-truyen-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-x-129545

Sưu tầm

 

Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/nhung-thanh-tuu-noi-bat-75-nam-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-129371

 

 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/huong-dan-cong-tac-tuyen-truyen-ky-niem-150-nam-ngay-sinh-v-i-lenin-127384

 

 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-127319

 

 

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/ke-hoach-tuyen-truyen-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-126796

 

 

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/huong-dan-tuyen-truyen-ve-cong-tac-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-vi-rut-co-ro-na-gay-ra-126587

 

 

Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2020

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/huong-dan-cong-tac-khoa-giao-nam-2020-126166

 

 

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-125398

 

 

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-120644

 

 

Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/hoc-tap-chuyen-de-nam-2019-xay-dung-y-thuc-ton-trong-nhan-dan-phat-huy-dan-chu-cham-lo-doi-song-nhan-dan-116774

 

 

Tiêu chuẩn mới về chức danh giáo sư, phó giáo sư

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/tieu-chuan-moi-ve-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-114945

 

 

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-dang-vien-moi-93477

 

 

Bác Hồ - Người khai sinh ra đội quân chủ lực đầu tiên

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/bac-ho-nguoi-khai-sinh-ra-doi-quan-chu-luc-dau-tien-94871

 

 

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với phong trào cách mạng Ấn Độ những năm 20 thế kỷ XX

 

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/vai-tro-cua-nguyen-ai-quoc-voi-phong-trao-cach-mang-an-do-nhung-nam-20-the-ky-xx-77813

 

 

Ðại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của những người thân

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/ai-tuong-vo-nguyen-giap-qua-loi-ke-cua-nhung-nguoi-than-41139